Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Otwieramy na oścież serca

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Z ogrom­ną rado­ścią przy­ją­łem ogło­szo­ną dzi­siaj przez Papie­ża Fran­cisz­ka wia­do­mość, że następ­ny Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży odbę­dzie się w Pol­sce w 2016 roku. To dla nas radość, wyróż­nie­nie i zobo­wią­za­nie. W tym samym roku obcho­dzić będzie­my tak­że 1050. rocz­ni­cę Chrztu Pol­ski. Razem z całym Kościo­łem w Pol­sce cie­szę się, że Ojciec Świę­ty przy­jął pro­po­zy­cję i zapro­sze­nie, skie­ro­wa­ne do Nie­go przez naj­wyż­sze wła­dze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej oraz Epi­sko­pat Pol­ski. W ten spo­sób speł­nił pra­gnie­nie tak wie­lu mło­dych ludzi, któ­rzy od daw­na chcie­li świę­to­wać swo­ją wia­rę w ojczyź­nie i mie­ście Karo­la Woj­ty­ły. On wła­śnie z Kra­ko­wa wyru­szył do Wiecz­ne­go Mia­sta w paź­dzier­ni­ku 1978 roku i już jako Biskup Rzy­mu – jako Jan Paweł II – zapo­cząt­ko­wał Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Pośród wie­lu ini­cja­tyw dusz­pa­ster­skich Jana Paw­ła II, to nie­wąt­pli­wie Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży nale­żą do naj­bar­dziej traf­nych, dale­ko­sięż­nych i owoc­nych. Bło­go­sła­wio­ny Papież od począt­ku widział w mło­dych „«stró­żów poran­ka» (por. Iz 21, 11–12), czu­wa­ją­cych o świ­cie trze­cie­go tysiąc­le­cia” (Tor Ver­ga­ta, 19 VIII 2000). Już dzi­siaj Pol­ska i Kra­ków otwie­ra­ją na oścież ser­ca, by za trzy lata przy­jąć mło­dych piel­grzy­mów z Papie­żem Fran­cisz­kiem na cze­le. Wyra­ża­my wdzięcz­ność Ojcu Świę­te­mu za jego decy­zję odwie­dze­nia ojczy­zny bło­go­sła­wio­ne­go, a wkrót­ce świę­te­go Jana Paw­ła II, i prze­ży­cia ze „stró­ża­mi poran­ka” ich świę­ta w Kra­ko­wie. Ojcze Świę­ty Fran­cisz­ku, cze­ka­my na Cie­bie oraz na Two­ich i naszych mło­dych przy­ja­ciół z całe­go świa­ta.

Oświad­cze­nie ks. kard. w związ­ku z przy­zna­niem Kra­ko­wo­wi orga­ni­za­cji ŚDM 2016. Rio de Jane­iro, 28 lip­ca 2013