Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (34)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Wia­ra jest porę­ką tych dóbr, któ­rych się spo­dzie­wa­my, dowo­dem tych rze­czy­wi­sto­ści, któ­rych nie widzi­my” – czy­ta­my w Liście do Hebraj­czy­ków (Hbr 11,1). Mał­żeń­stwo jest zwią­za­ne ści­śle z natu­rą czło­wie­ka, męż­czy­zny i kobie­ty. Męż­czy­zna i kobie­ta stwo­rze­ni są, aby żyć w miło­ści cia­ła, uczu­cia i ducha. Zosta­li obda­rze­ni zdol­no­ścią prze­ka­za­nia życia. Rodzi­na sta­no­wi pod­sta­wo­wą wspól­no­tę spo­łe­czeń­stwa. Wia­ra pozwa­la czło­wie­ko­wi głę­biej poznać sie­bie, swo­ją natu­rę, powo­ła­nie, a tak­że god­ność mał­żeń­stwa, któ­re jest sakra­men­tem, i god­ność rodzi­ny, domo­we­go Kościo­ła. Przy­kła­dem wia­ry jest Abra­ham. „Przez wia­rę … usłu­chał wezwa­nia Boże­go, by wyru­szyć do zie­mi, któ­rą miał objąć w posia­da­nie… Przez wia­rę przy­wę­dro­wał do Zie­mi Obie­ca­nej… Ocze­ki­wał … mia­sta zbu­do­wa­ne­go na sil­nych fun­da­men­tach, któ­re­go archi­tek­tem i budow­ni­czym jest sam Bóg” (Hbr 11,9– 0). Wia­ra jest łaską Bożą. Poma­ga przy­jąć świa­tło i moc Bożą, by zre­ali­zo­wać powo­ła­nie, Boży plan dla kon­kret­ne­go czło­wie­ka i kon­kret­ne­go mał­żeń­stwa. Wia­ra jest zada­niem dla męża i żony, ojca i mat­ki, dla dzie­ci. W wie­rze człon­ko­wie rodzi­ny wzra­sta­ją w wier­no­ści Bogu i we wspól­no­cie. Wia­ra poma­ga roz­po­znać codzien­ną obec­ność Chry­stu­sa w rodzi­nie i Jego usta­wicz­ne przy­cho­dze­nie: „Bądź­cie goto­wi, gdyż o godzi­nie, któ­rej się nie domy­śla­cie, Syn Czło­wie­czy przyj­dzie” (Łk 12,40). Te sło­wa zazwy­czaj odno­si­my do koń­ca świa­ta, do naszej śmier­ci. Ale może­my w tym wezwa­niu odczy­tać zada­nia, aby zawsze być goto­wym do przy­ję­cia nowej łaski i nowych zadań: przy­ję­cie kolej­ne­go dziec­ka, prze­ba­cze­nia, prze­pro­sze­nia, zno­sze­nia krzy­ża, prze­ciw­no­ści, wad współ­mał­żon­ka. „Nie bój się” – pocie­sza Pan Jezus (Łk 12,32). „Daj­cie jał­muż­nę. Spraw­cie sobie trzo­sy, któ­re nie nisz­cze­ją, skarb nie­wy­czer­pa­ny w nie­bie, gdzie zło­dziej się nie dosta­je ani mól nie nisz­czy” (Łk 12,32–33). „Świa­tło wia­ry … zdol­ne jest oświe­tlić całe życie czło­wie­ka … otrzy­mu­je­my nowe oczy” (enc. Lumen fidei, 4).