Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wyzwanie dla wszystkich

Tego rodza­ju wyda­rze­nia są też zewnętrz­nym świa­dec­twem, potrzeb­nym samej mło­dzie­ży i nam, żeby­śmy widzie­li, że mło­dzież jest w Koście­le i że zale­ży jej na Chry­stu­so­wych ide­ałach, któ­re pro­po­nu­je Kościół. Jest to oka­zja, aby spraw­dzić się w gościn­no­ści, w umie­jęt­no­ści przy­ję­cia tych mło­dych i kon­tak­cie z nimi. Jestem pod wra­że­niem tych wszyst­kich dni, któ­re sam prze­ży­wa­łem i na któ­re już dziś patrzę z per­spek­ty­wy tych lat, kie­dy to się odby­wa­ło i z per­spek­ty­wy corocz­nych spo­tkań z mło­dzie­żą w naszej archi­die­ce­zji. Będzie to na pew­no waż­ne i cen­ne dusz­pa­ster­skie wyda­rze­nie dla nas wszyst­kich. Będzie to wyda­rze­nie wyma­ga­ją­ce duże­go zaan­ga­żo­wa­nia, ale i ofia­ro­wu­ją­ce szan­se, gdyż jest to zawsze mobi­li­za­cja dusz­pa­ster­ska. Będzie to wyzwa­nie dla wszyst­kich, nie tyl­ko dla jed­nej die­ce­zji, w któ­rej będzie się odby­wa­ło głów­ne spo­tka­nie. (…) Myślę tak­że, że trze­ba będzie do tego podejść z dużą odwa­gą, bo będzie to duże wyzwa­nie. Trze­ba pamię­tać tak­że o mło­dzie­ży ze wscho­du, jeśli zechcą przy­być z Rosji, Bia­ło­ru­si czy Ukra­iny. Musi­my liczyć się z tym, że ta mło­dzież będzie mia­ła pra­wo doznać gości­ny u nas. Jestem dobrej myśli, że spro­sta­my, jeśli nie bogac­twem zewnętrz­nym, to wewnętrz­nym bogac­twem życz­li­wo­ści i gościn­no­ści, któ­rej nie powin­no w Pol­sce zabrak­nąć dla mło­dych, zdą­ża­ją­cych na spo­tka­nie z Papie­żem.

Komen­tarz ks. bp. po decy­zji papie­ża Fran­cisz­ka