Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nie można niweczyć chrześcijańskich wartości

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Pół wie­ku upły­nę­ło już od uro­czy­sto­ści koro­na­cji łaska­mi sły­ną­cej figu­ry Mat­ki Bożej czczo­nej w sank­tu­arium w Ludź­mie­rzu, co mia­ło miej­sce 15 sierp­nia 1963 roku. Koro­na­cja w Ludź­mie­rzu przy­pa­dła na czas Wiel­kiej Nowen­ny przed Tysiąc­le­ciem Chrztu Pol­ski w 1966 roku i był pro­gram dusz­pa­ster­ski roz­pi­sa­ny na lata, ale tak­że w pew­nym sen­sie powrót do źró­deł chrze­ści­jań­skiej wia­ry, któ­ra na tere­nie Pod­ha­la mia­ła swój począ­tek wła­śnie w Ludź­mie­rzu. (…) Na dzia­ła­nia wła­dzy komu­ni­stycz­nej, utrud­nia­ją­cej udział w uro­czy­sto­ściach, ludzie odpo­wie­dzie­li odwa­gą wia­ry, świa­dec­twem swo­jej przy­na­leż­no­ści do Kościo­ła i swej odpo­wie­dzial­no­ści za Ojczy­znę, od tysiąc­le­cia zwią­za­ną z chrze­ści­jań­stwem. Ich posta­wa nie zro­dzi­ła się z poli­tycz­ne­go opo­ru, lecz z wier­no­ści ducho­we­mu dzie­dzic­twu, two­rzo­ne­mu przez głę­bo­ki nur­tu maryj­nej reli­gij­no­ści. Nie moż­na niwe­czyć chrze­ści­jań­skich war­to­ści, z któ­rych rodzi się spo­łecz­ne dobro. Trze­ba bro­nić dziś dzie­dzic­twa pol­skiej kul­tu­ry chrze­ści­jań­skiej.

Frag­ment listu z oka­zji jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji figu­ry Mat­ki
Boskiej Ludź­mier­skiej, sier­pień 2013 r.