Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Powstanie Warszawskie było wyrazem tęsknoty za wolnością

Zawsze z wiel­kim, napraw­dę głę­bo­kim sza­cun­kiem patrzy­łem i patrzę na War­sza­wę. Jest to jedy­ne mia­sto, któ­re było zdol­ne do tego rodza­ju decy­zji. Powsta­nie War­szaw­skie nie było wca­le jakimś wyra­zem nie­od­po­wie­dzial­no­ści. Prze­ciw­nie, było wyra­zem tęsk­no­ty za wol­no­ścią, było wyra­zem pra­gnie­nia zama­ni­fe­sto­wa­nia, poka­za­nia, że Pola­cy tęsk­nią za wol­no­ścią, że mają dosyć tej opre­sji, tych strasz­nych lat męki i tego świa­dec­twa męczeń­stwa Pola­ków i Żydów szcze­gól­nie, ale też i innych uczci­wych, nie­win­nych ludzi. To był pewien zryw, któ­ry może udał­by się, gdy­by zaist­nia­ły inne oko­licz­no­ści. Pola­cy chcie­li zama­ni­fe­sto­wać tę wolę. (…) Dzię­ki zry­wo­wi w 1944 r. War­sza­wa zyska­ła wiel­ki auto­ry­tet wśród Pola­ków. Dla­te­go patrzę z bólem  a wszyst­kie zło­śli­wo­ści, nie­spra­wie­dli­wo­ści, nie­uczci­wo­ści, któ­re w inter­pre­ta­cji Powsta­nia War­szaw­skie­go tak­że dzi­siej­si nie­któ­rzy „lumi­na­rze” pró­bu­ją sto­so­wać. Trze­ba usza­no­wać tę wiel­ką ofia­rę i boha­ter­stwo uczest­ni­ków Powsta­nia, zwłasz­cza tych, któ­rzy zgi­nę­li.

Frag­ment wypo­wie­dzi, sier­pień 2013 r.