Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 66,18–21; Hbr 12,5–7.11–13; Łk 13,22–30

Goto­wość na przyj­ście Pana
 Jezus naucza­jąc szedł przez mia­sta i wsie i odby­wał swą podróż do Jero­zo­li­my. Raz ktoś Go zapy­tał: Panie, czy tyl­ko nie­licz­ni będą zba­wie­ni? On rzekł do nich: Usi­łuj­cie wejść przez cia­sne drzwi; gdyż wie­lu, powia­dam wam, będzie chcia­ło wejść, a nie będą mogli. Sko­ro Pan domu wsta­nie i drzwi zamknie, wów­czas sto­jąc na dwo­rze, zacznie­cie koła­tać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam”; lecz On wam odpo­wie: „Nie wiem, skąd jeste­ście”. Wte­dy zacznie­cie mówić: „Prze­cież jada­li­śmy i pili­śmy z Tobą, i na uli­cach naszych naucza­łeś”. Lecz On rze­cze: „Powia­dam wam, nie wiem, skąd jeste­ście. Odstąp­cie ode Mnie wszy­scy dopusz­cza­ją­cy się nie­spra­wie­dli­wo­ści”. Tam będzie płacz i zgrzy­ta­nie zębów, gdy ujrzy­cie Abra­ha­ma, Iza­aka i Jaku­ba, i wszyst­kich pro­ro­ków w kró­le­stwie Bożym, a sie­bie samych precz wyrzu­co­nych. Przyj­dą ze wscho­du i zacho­du, z pół­no­cy i połu­dnia i sią­dą za sto­łem w kró­le­stwie Bożym. Tak oto są ostat­ni, któ­rzy będą pierw­szy­mi, i są pierw­si, któ­rzy będą ostat­ni­mi.
Roz­wa­ża­nie
Jest taka bli­skość, któ­ra rodzi się ze wspól­ne­go prze­by­wa­nia, z pro­wa­dzo­nych roz­mów, wspól­nych posił­ków. Ale jest tak­że i taka, któ­rą zawią­zu­ją oso­by słu­cha­ją­ce się – lepiej powie­dzieć – wsłu­chu­ją­ce się w sie­bie wza­jem­nie i dla­te­go zdol­ne speł­nić nawza­jem swo­je pra­gnie­nia. Wia­ra może być prze­ży­wa­na na pozio­mie tej pierw­szej bli­sko­ści, lecz nie tego ocze­ku­je Jezus. Bo On wciąż liczy na bli­skość, któ­ra pro­wa­dzi do czy­nów inspi­ro­wa­nych miło­ścią.

rs