Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nie można niweczyć chrześcijańskich wartości

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Wnie­bo­wzię­cie Maryi było fina­łem, uko­ro­no­wa­niem Jej życia w służ­bie Naj­wyż­sze­go Pana, w służ­bie Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­re­go zosta­ła Mat­ką. Gdy nade­szła peł­nia cza­su, Syn Boży, „Bóg z Boga, Świa­tłość ze Świa­tło­ści, Bóg praw­dzi­wy z Boga praw­dzi­we­go (…) za spra­wą Ducha Świę­te­go przy­jął cia­ło z Maryi Dzie­wi­cy i stał się czło­wie­kiem”. Tak wyzna­je­my w naszym Cre­do. Tak zaczę­ła się wiel­ka histo­ria Boże­go macie­rzyń­stwa Maryi. Od chwi­li Zwia­sto­wa­nia przez dzie­więć mie­się­cy nosi­ła Jezu­sa w swo­im nie­po­ka­la­nym łonie, wyda­ła Go na świat i wycho­wa­ła. Całą swo­ją egzy­sten­cję odda­ła na służ­bę Syno­wi i spra­wie, dla któ­rej On przy­szedł na zie­mię. Była z Nim do końca.Jako jed­na z nie­licz­nych sta­ła pod krzy­żem, a poJe­go zmar­twych­wsta­niu i wnie­bo­wstą­pie­niu zosta­ła Mat­ką rodzą­ce­go się Kościo­ła – wspól­no­ty uczniów ukrzy­żo­wa­ne­go i zmar­twych­wsta­łe­go Pana. (…) Radu­je­my się dzi­siaj, że Mat­ka Jezu­sa i nasza Mat­ka cie­szy się chwa­łą nie­ba. Cie­szy­my się z Jej zwy­cię­stwa. Księ­ga Apo­ka­lip­sy przed­sta­wia Ją jako „wiel­ki znak na nie­bie”. (…) Cały wszech­świat uczest­ni­czy w Jej trium­fie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej
Maryi Pan­ny, Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie, 15 VIII 2013 r.