Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Uczyć się krzyża z Maryją

Chrze­ści­jań­stwo poma­ga­ło nam wejść w histo­rię, sca­lić naród, wydo­by­wać siły, prze­ba­czać wro­gom, poma­gać obcym. I to za naj­wyż­szą cenę. A dzi­siaj widzi­my jak pogań­stwo idzie, czę­sto i my, pro­ści ludzie, temu pogań­stwu ule­ga­my. Ale ono idzie przez insty­tu­cje pań­stwo­we, przez środ­ki prze­ka­zu. (…) Pol­sce nie zagra­ża­ją oku­pan­ci z zewnątrz, bo sami z sie­bie wypro­du­ko­wa­li­śmy cwa­nia­ków i karie­ro­wi­czów, któ­rzy dosta­li się do elit. Pró­bu­ją karie­rę robić na hań­bie wal­ki z tym, co naj­waż­niej­sze w naszym naro­dzie, wal­ki z wia­rą, Chry­stu­sem, z moral­no­ścią. Każ­dy Polak jest odpo­wie­dzial­ny za życie codzien­ne Pol­ski i rzą­dzą­ce eli­ty. Sta­jąc na Kal­wa­rii razem z Mary­ją pod krzy­żem Pana, miej­my odwa­gę podzię­ko­wać dzi­siaj Panu Bogu za nasze krzy­że, że prze­trwa­li­śmy tyle cier­pie­nia, może­my rosnąć wewnętrz­nie jako ludzie bli­scy Chry­stu­so­wi i Maryi w cier­pie­niu. Kto przy­cho­dzi na Kal­wa­rię powi­nien sobie uświa­do­mić, że przy­cho­dzi uczyć się krzy­ża, stać pod krzy­żem z Mary­ją, pro­sić o pomoc w wytrwa­niu w woli Bożej, jaka by nie była.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w wigi­lię Wnie­bo­wzię­cia Mat­ki Bożej pod­czas Wiel­kie­go Odpu­stu Kal­wa­ryj­skie­go, Kal­wa­ria Pacław­ska, 14 VIII 2013 r.