Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nie można niweczyć chrześcijańskich wartości

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Maryi jest nie tyl­ko prze­ży­ciem i wspo­mnie­niem Jej zwy­cię­stwa, ale tak­że zapo­wie­dzią, jak będzie wyglą­dał finał nasze­go życia. Wszy­scy zmie­rza­my do rze­czy­wi­sto­ści Bożej, do życia na wie­ki w Kró­le­stwie Bożym, któ­re nazy­wa­my nie­bem. Warun­kiem jest wia­ra, zawie­rze­nie nasze­go losu Jezu­so­wi Zba­wi­cie­lo­wi, przy­ję­cie Jego pro­gra­mu życia zapi­sa­ne­go w Ewan­ge­lii. Spo­glą­da­jąc dziś w nie­bo, nie zanie­dbu­je­my naszych ziem­skich spraw i obo­wiąz­ków. Życie na zie­mi to czas zasie­wu dobra i miło­ści, a plon zbie­rze­my w nie­bie. (…) Przy­kład życia odda­ne­go Bogu i czło­wie­ko­wi zosta­wi­ła nam Mary­ja. Ude­rza fakt, że po Zwia­sto­wa­niu, sta­jąc się mat­ką Syna Boże­go, nosząc Go w swo­im łonie, nie zamy­ka się w sobie z nie­po­ję­tą tajem­ni­cą, ale w pierw­szym odru­chu ser­ca zosta­wia swój dom i pospiesz­nie uda­je się w góry, aby pomóc swej krew­nej Elż­bie­cie, któ­ra w pode­szłym wie­ku poczę­ła syna. Podob­ną wraż­li­wość wyka­za­ła w Kanie Gali­lej­skiej, gdy zauwa­ży­ła brak wina w cza­sie wese­la. Może­my sobie tyl­ko wyobra­zić Jej wraż­li­wość i soli­dar­ność oka­zy­wa­ną ludziom w nie­zli­czo­nych sytu­acjach, o któ­rych nie mówią Ewan­ge­lie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie, 15 VIII 2013 r.