Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Mdr 9,13–18b; Flm 9b–10.12–17; Łk 14,25–33

Kto nie wyrze­ka się wszyst­kie­go, nie może być uczniem Jezu­sa

Masac­cio (ok. 1427), Grosz czyn­szo­wy

Wiel­kie tłu­my szły z Jezu­sem. On zwró­cił się i rzekł do nich: Jeśli kto przy­cho­dzi do Mnie, a nie ma w nie­na­wi­ści swe­go ojca i mat­ki, żony i dzie­ci, bra­ci i sióstr, nad­to i sie­bie same­go, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swe­go krzy­ża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbu­do­wać wie­żę, nie usią­dzie wpierw, a nie obli­cza wydat­ków, czy ma na wykoń­cze­nie? Ina­czej gdy­by zało­żył fun­da­ment, a nie zdo­łał­by wykoń­czyć, wszy­scy patrząc na to zaczę­li­by drwić z nie­go: „Ten czło­wiek zaczął budo­wać, a nie zdo­łał wykoń­czyć”. Albo któ­ry król, mając wyru­szyć, aby sto­czyć bitwę z dru­gim kró­lem, nie usią­dzie wpierw i nie roz­wa­ży, czy w dzie­sięć tysię­cy ludzi może sta­wić czo­ło temu, któ­ry z dwu­dzie­stu tysią­ca­mi nad­cią­ga prze­ciw nie­mu? Jeśli nie, wypra­wia posel­stwo, gdy tam­ten jest jesz­cze dale­ko, i pro­si o warun­ki pokoju.Tak więc nikt z was, kto nie wyrze­ka się wszyst­kie­go, co posia­da, nie może być moim uczniem.
Roz­wa­ża­nie
Rela­cje mię­dzy­ludz­kie łatwo ule­ga­ją znie­kształ­ce­niu: raz może to być pró­ba zawład­nię­cia czło­wie­kiem (cał­ko­wi­te pod­po­rząd­ko­wa­nie innych czy też choć­by nado­pie­kuń­czość), innym razem będzie to obo­jęt­ność (posu­nię­ta nie­kie­dy do zupeł­ne­go bra­ku wraż­li­wo­ści na los tych obok). Jezus pro­po­nu­je roz­wią­za­nie, któ­re pozwa­la unik­nąć skraj­no­ści: mieć w nie­na­wi­ści innych – zna­czy zbu­do­wać zdro­wy dystans tak­że w sto­sun­ku do naj­bliż­szych (tym samym uni­ka­my złe­go wza­jem­ne­go pod­po­rząd­ko­wa­nia); zaś pójść za Jezu­sem – zna­czy cią­gle na nowo uczyć się od Nie­go miło­ści (przez co nasza zdol­ność kocha­nia nie wyczer­pie się).