Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Widzieć sens ofiary i cierpienia

Mary­ja jest bło­go­sła­wio­na, bo słu­cha­ła Sło­wa Boże­go i wypeł­nia­ła je. A jak ja słu­cham sło­wa Boże­go? Czło­wiek nie wszyst­ko sły­szy – sły­szy to, co chce usły­szeć. Mat­ka wszyst­ko sły­szy – sły­szy każ­dy płacz dziec­ka. A ojciec, zatro­ska­ny o rodzi­nę, sły­szy każ­de sło­wo Mat­ki. To dla­te­go nie ma dla nas lep­szej orę­dow­nicz­ki jak Mat­ka Naj­święt­sza. Wia­ra poma­ga nam zno­sić trud­no­ści, krzy­że, cier­pie­nie a przez nie poma­ga nam wcho­dzić w tajem­ni­ce miło­ści ofiar­nej. Z Mary­ją na Kal­wa­rii pod Krzy­żem Pana miej­my odwa­gę podzię­ko­wać za nasze krzy­że…, że mie­li­śmy siłę i odwa­gę tyle prze­trwać. Trze­ba tak­że, żeby­śmy z wia­rą i w poko­rze umie­li patrzeć na to, że jeste­śmy wybra­ni do cier­pie­nia. Kto przy­cho­dzi na Kal­wa­rię, powi­nien wie­dzieć, że przy­cho­dzi uczyć się Krzy­ża od Mat­ki Bożej. Mary­ja stoi pod krzy­żem. Cier­pi, ale stoi. Dzię­ki temu włą­cza się w tajem­ni­cę zba­wie­nia. To jest ogrom­nie waż­ne, żeby­śmy sto­jąc na Kal­wa­rii pró­bo­wa­li wcho­dzić w życie „ina­czej”. Myśmy powin­ni widzieć sens ofia­ry i cier­pie­nia. War­to i trze­ba wpa­try­wać się w Mary­ję, żeby pięk­nie prze­ży­wać nasze czło­wie­czeń­stwo!

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Wigi­lię Wnie­bo­wzię­cia Mat­ki Bożej pod­czas Wiel­kie­go Odpu­stu Kal­wa­ryj­skie­go, Kal­wa­ria Pacław­ska, 15 VIII 2013 r.