Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wolność jest nam dana i zadana

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Poczu­ciem odpo­wie­dzial­no­ści za losy Ojczy­zny i Euro­py
wyka­za­li się nasi roda­cy, gdy w sierp­niu 1920 roku sta­wi­li opór nad­cią­ga­ją­cej ze Wscho­du armii, któ­rej moco­daw­cy chcie­li narzu­cić resz­cie Euro­py i świa­ta nie­ludz­ką i bez­boż­ną ide­olo­gię, wyra­sta­ją­cą z nie­na­wi­ści do Boga, do Ewan­ge­lii, do chrze­ści­jań­stwa. (…) Zło­wiesz­czą nawał­ni­cę, zagra­ża­ją­cą śmier­tel­nie byto­wi Naro­du, powstrzy­ma­ło Woj­sko Pol­skie, a odczy­ty­wa­ne w duchu wia­ry wyda­rze­nie nazwa­no „cudem nad Wisłą”. (…) Co roku w sierp­niu wspo­mi­na­my waż­ne wyda­rze­nia w życiu nasze­go Naro­du, poczy­na­jąc od hero­izmu i tra­ge­dii Powsta­nia War­szaw­skie­go, a koń­cząc na powsta­niu „Soli­dar­no­ści” i zapo­cząt­ko­wa­niu wiel­kie­go pro­ce­su, któ­ry osta­tecz­nie przy­niósł nam dar wol­nej Pol­ski. Wol­ność – jak czę­sto powta­rzał Jan Paweł II – jest nam dana i zada­na. O jej kształt musi­my codzien­nie zabie­gać i wal­czyć, poczy­na­jąc od wal­ki z wła­snym ego­izmem i wła­sny­mi sła­bo­ścia­mi. Wol­ność musi­my zdo­by­wać i utrwa­lać wytę­żo­ną pra­cą, usta­na­wia­niem mądrych praw, słu­żąc innym, czy­niąc z wła­sne­go życia dar dla Boga i dru­gie­go czło­wie­ka.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej
Maryi Pan­ny, Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie, 15 VIII 2013 r.