Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Mieć odwagę iść pod prąd

War­to dołą­czyć do wspól­no­ty, bo opar­cie na wie­rze innych umac­nia tak­że wia­rę indy­wi­du­al­ną, czy­tać Ewan­ge­lię, któ­ra jest źró­dłem życia i natchnie­nia oraz zachę­cać kolej­ne oso­by do zaan­ga­żo­wa­nia w gru­pę. Chry­stus chce zba­wić w two­im mie­ście, two­jej wio­sce wszyst­kich, dla­te­go przy­pro­wadź kogoś do Nie­go. (…) Kościół nie może być orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą, musi mieć Ducha Świę­te­go. My nie dzia­ła­my, żeby mieć dobre sta­ty­sty­ki na zewnątrz, że chce­my mieć pochwa­łę. Nie­kie­dy idzie­my pod prąd myśle­nia. Żeby być dzi­siaj uczci­wym chrze­ści­ja­ni­nem, nowo­cze­snym wyznaw­cą Chry­stu­sa, trze­ba mieć odwa­gę iść pod prąd złym modom i zwy­cza­jom. Jest zapo­trze­bo­wa­nie na takich ludzi, żeby ten zapał był zapa­łem, któ­ry nigdy nie gaśnie. Czło­wiek, któ­ry się dowie­dział o Panu Bogu, jesz­cze nie jest wie­rzą­cym. (…) „Naro­dzić się na nowo” to zwal­czyć swo­je sła­bo­ści. Jeśli kła­ma­łem, teraz nie kła­mię, prze­kli­na­łem, teraz opa­no­wu­ję swój język, kie­dy byłem leni­wy, a teraz pra­cu­ję nad sobą, kie­dy za mało wie­dzia­łem o Panu Jezu­sie, nie modli­łem się, a teraz głę­biej pró­bu­ję Go pozna­wać.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas Dnia Wspól­no­ty Ruchu Świa­tło Życie
Archi­die­ce­zji Prze­my­skiej, 31 VIII 2013 r.