Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

DWUDZIESTY CZWARTY TYDZIEŃ ZWYKŁY 16–21 IX 2013

Poniedziałek
1 Tm 2,1–8; Łk 7,1–10
Słowo Boże: Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Uczniowie Chrystusa są ludźmi, którzy rozumieją swoją odpowiedzialność za społeczność, w której żyją i potrafią tę odpowiedzialność w sobie właściwy sposób ponieść. A ponieważ modlitwę uważają za swoje najwyższe powołanie, dlatego służą modlitwą: modląc się za społeczność wsi, miasta, gminy, także za naród, stają się rzeczywistymi twórcami dobrej przyszłości dla wszystkich.
Modlitwa dnia: Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętych Korneliusza i Cypriana, gorliwych pasterzy i nieugiętych męczenników, przez ich wstawiennictwo umocnij naszą wiarę i odwagę, abyśmy wytrwale dążyli do jedności Kościoła.
Wtorek
1 Tm 3,1–13; Łk 7,11–17
Słowo Boże: Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nie skłonny do bicia, ale opanowany, nie kłótliwy, nie chciwy na grosz… Apostoł podaje swojemu uczniowi jasne zasady doboru ludzi, którzy mają przewodniczyć modlitwie i życiu wspólnoty. Są to proste, zdroworozsądkowe wymagania, które podkreślają ludzką dojrzałość. Nie ma nic o wzniosłych przeżyciach religijnych, mistycznych stanach; bo wymóg wiary był czymś oczywistym, a rozsądek decydował o przydatności kandydata.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w swojej świętej Opatrzności prowadziłeś świętego Zygmunta Szczęsnego, biskupa, drogą cierpienia, prawdy i miłości, spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy wiernie służąc Chrystusowi w Kościele, mogli osiągnąć życie wieczne.
Środa
Mdr 4,7–15; Łk 2,41–52
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Słowo Boże: Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy: bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Trudno jest nieraz rozpoznać drogi Boże, jeszcze trudniej jest dostrzec miłosierdzie Stwórcy. Gdy stworzenie, świadome swej bezradności, chciałoby wykrzyczeć wobec Boga swój ból i niezrozumienie, i niezgodę na to, co się dzieje, tym bardziej realizuje się miłosierdzie Boga względem nas. Choć, przyznajmy, jest ono dziwnie ukryte.
Modlitwa dnia: Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas na gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju.
Czwartek
1 Tm 4,12–16; Łk 7,36–50
Słowo Boże: Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. Charyzmat oznacza, że na początku jest Bóg, łaska. A dalej – choć łaska wciąż działa, to jednak Bóg nie może się obejść bez naszej pracy. Praca nad jakimkolwiek charyzmatem to przede wszystkim staranie o głębszą wiarę. Dopiero w dalszej kolejności jest to praca nad szczególną umiejętnością. Rzecz w tym, by nie zapomnieć, że z łaski Boga żyjemy.
Modlitwa dnia: Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia.
Piątek
1 Tm 6,2c–12; Łk 8,1–3
Słowo Boże: Wielkim zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. Łatwo jest pójść za powszechnym odruchem i gromadzić bogactwo materialne, które niepostrzeżenie może zawładnąć sercem. Dlatego Apostoł z naciskiem przypomina, że prawdziwym bogactwem jest pobożność. Poza czynami zrodzonymi z pobożności (która kształtuje naszą miłość), nic innego nie zabierzemy z tego świata. A mając rzeczy podstawowe, umiejmy się nimi cieszyć.
Modlitwa dnia: Boże, Stwórco i Zbawicielu wszystkich narodów, Ty wezwałeś do wiary naród koreański i umocniłeś go przez chwalebne męczeństwo świętych Andrzeja, Pawła i Towarzyszy, spraw, abyśmy za ich przykładem i wstawiennictwem aż do śmierci trwali w Twojej nauce.
Sobota
Ef 4,1–7.11–13; Mt 9,9–13
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA EWANGELISTY
Słowo Boże: Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami (…) celem budowania Ciała Chrystusowego… Chętnie podkreślamy swoją odrębność i niepowtarzalność. Równocześnie żywimy głębokie przekonanie o równości wszystkich ludzi. Mądrość Boża wskazuje rozwiązanie powyższego napięcia. Oto wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Ojca. A każdy z nas otrzymuje inne zadanie do wykonania. Bóg potrafi objąć każdego pełnią miłości i potrafi wskazać każdemu właściwą drogę.
Modlitwa dnia: Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza na Apostoła, spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie przy Nim trwali.