Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Hałas zagłusza serce

Trzy i pół wie­ku modli­twy za żywych i zmar­łych. Jak bar­dzo zro­śnię­ty jest ten frag­ment pol­skiej zie­mi z całą jej histo­rią! Jeśli gro­ma­dzi­my się dla­te­go, że kie­dyś król Jan Kazi­mierz chciał, żeby zamiesz­ka­li tu zakon­ni­cy, to my musi­my czuć więź z Pola­ka­mi, któ­rzy żyli kil­ka wie­ków wcze­śniej, ale dla któ­rych waż­ne były te same war­to­ści, któ­re i dla nas są waż­ne. (…) Co może być intry­gu­ją­ce­go dla dzi­siej­sze­go czło­wie­ka w bie­ni­szew­skiej pustel­ni? My wszy­scy jeste­śmy dzieć­mi wrza­wy, hała­su. Dziś nawet roz­mo­wa sta­je się nam pra­wie nie­po­trzeb­na. Hałas – wszech­obec­ny towa­rzysz czło­wie­ka XXI wie­ku – zagłu­sza ser­ce, któ­re prze­sta­je tęsk­nić i zamy­ka się na sło­wo Boga. Jest jak­by mniej miej­sca dla Boga w hała­sie. Obec­ność w Bie­ni­sze­wie musi nas nauczyć uko­cha­nia mil­cze­nia, bo Jan Paweł II uczył, że mil­cze­nie samo w sobie już jest modli­twą. Muszę wyci­szyć się, żeby dosły­szeć Jego głos, tak jak bra­cia w pustel­ni – mało mówią, ale dla­te­go dużo się modlą. (…) Tak jak ciszy, tak też potrze­ba nam mądro­ści, by dosły­szeć Boga i Jego proś­bę, byśmy w dru­gim czło­wie­ku widzie­li bra­ta, by umieć odróż­niać zło i kłam­stwo, dobro i praw­dę. Wypo­sa­żo­ny w mądrość i modli­twę, któ­ra sta­je się ciszą, mam szan­sę na wypeł­nie­nie słów Ewan­ge­lii: moją Mat­ką i moimi brać­mi są ci, któ­rzy peł­nią wolę Ojca?

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w 350. rocz­ni­cę powsta­nia ere­mu Pię­ciu Bra­ci Męczen­ni­ków w Bie­ni­sze­wie, gdzie słu­żą bra­cia i ojco­wie Kame­du­li, 8 IX 2013 r.