Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Towarzyszy nam Bóg

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Tego­rocz­na Piel­grzym­ka Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej do Mat­ki Bożej Kal­wa­ryj­skiej prze­bie­ga pod hasłem „Pozwól Bogu mówić”. Praw­da zawar­ta w tych sło­wach jest nie­zwy­kła i odsła­nia przed nami tajem­ni­cę ludz­kie­go losu. Nasze życie zanu­rzo­ne jest w rze­czy­wi­sto­ści Bożej. Od Boga wyszli­śmy i do Boga zmie­rza­my. On jest naszym Stwór­cą i Panem. W Nim są nasze naj­głęb­sze źró­dła i korze­nie. Nasze życie na zie­mi sta­no­wi tyl­ko pierw­szy, krót­ki etap nie­zmie­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści, któ­rą nazy­wa­my życiem wiecz­nym i do któ­rej stwo­rzo­ny jest każ­dy czło­wiek. (…) W naszym piel­grzy­mo­wa­niu nie jeste­śmy sami. Nie jeste­śmy zda­ni na wła­sne siły. Towa­rzy­szy nam sta­le Bóg. On nas pod­trzy­mu­je w ist­nie­niu. On nam wyty­cza dro­gę. On na niej sta­wia nam dro­go­wska­zy, swo­je przy­ka­za­nia i swo­je pra­wo, byśmy nie pobłą­dzi­li, ale dotar­li do celu. Bóg od zara­nia dzie­jów prze­ma­wia do czło­wie­ka. (…) Praw­dzi­wą mądro­ścią jest wsłu­chi­wa­nie się w głos prze­ma­wia­ją­ce­go do nas Boga. Praw­dzi­wą mądro­ścią jest pozwo­le­nie Bogu, by do nas prze­ma­wiał.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas XXI Piel­grzym­ki Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska, 8 IX 2013 r.