Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Am 8,4–7; 1 Tm 2,1–8; Łk 16,10–13

Nie moż­na słu­żyć Bogu i mamo­nie
Jezus powie­dział do swo­ich uczniów:
Kto w drob­nej rze­czy jest wier­ny, ten i w wiel­kiej będzie wier­ny; a kto w drob­nej rze­czy jest nie­uczci­wy,  ten i w wiel­kiej nie­uczci­wy będzie. Jeśli więc w zarzą­dzie nie­go­dzi­wą mamo­ną nie oka­za­li­ście się wier­ni, praw­dzi­we dobro kto wam powie­rzy? Jeśli w zarzą­dzie cudzym dobrem nie oka­za­li­ście się wier­ni, kto wam da wasze? Żaden słu­ga nie może dwom panom słu­żyć. Gdyż albo jed­ne­go będzie nie­na­wi­dził, a dru­gie­go miło­wał; albo z tam­tym będzie trzy­mał, a tym wzgar­dzi. Nie może­cie słu­żyć Bogu i mamo­nie.
Roz­wa­ża­nie
Wier­ność – jed­na z fun­da­men­tal­nych postaw, bez któ­rych trud­no sobie wyobra­zić mię­dzy­ludz­kie rela­cje. Każ­da war­tość wte­dy bowiem jest praw­dzi­wie pie­lę­gno­wa­na i prze­ży­wa­na, jeśli jej dopeł­nie­niem jest wier­ność. Nie ma miło­ści, jeśli nie jest wier­na, nie ma uczci­wo­ści, jeśli nie jest wier­na, nie ma szla­chet­no­ści, przy­jaź­ni ani poboż­no­ści, jeśli nie są sta­łe poprzez widocz­ną wier­ność. Jeśli rozum roze­zna­je, że mamy do czy­nie­nia z czymś pięk­nym, war­to­ścio­wym, wola musi pro­wa­dzić do wier­no­ści owe­mu roze­zna­niu. Pan Jezus wyraź­nie odrzu­ca jaką­kol­wiek dwu­li­co­wość, jakie­kol­wiek roz­mięk­cze­nie wier­no­ści.

rs