Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wiara jest wspinaczką razem z Chrystusem

II Kon­gres Akcji Kato­lic­kiej w naszej archi­die­ce­zji
ape­lu­je o umoc­nie­nie w wie­rze, żeby­śmy (…) jako
człon­ko­wie Akcji Kato­lic­kiej byli odpo­wie­dzial­ny­mi
świad­ka­mi Kościo­ła – Oblu­bie­ni­cy Baran­ka. To jest nasz, mój Kościół. To każ­dy z nas jest Oblu­bie­ni­cą Baran­ka (…). Muszę doświad­czyć, że wia­ra to jest spo­tka­nie z Chry­stu­sem w Koście­le, a póź­niej nastę­pu­je wspi­nacz­ka, któ­rą On odby­wa na dro­dze krzy­żo­wej, żeby pozy­skać Oblu­bie­ni­cę- ościół przez śmierć i zmar­twych­wsta­nie. Odtąd razem ja z Nim mam pró­bo­wać wędro­wać, wspi­nać się. Wie­my, że wspi­nacz­ka to trud, wysi­łek, trze­ba się nie­jed­no­krot­nie spo­cić, żeby dojść na szczyt, na górę, zwłasz­cza, gdy ktoś ma dole­gli­wo­ści i jest nie­peł­no­spraw­ny w jakiejś dzie­dzi­nie, ser­ce czy nogi odma­wia­ją posłu­szeń­stwa, podob­nie bywa, kie­dy ducho­wo kule­je­my (…). Wia­ra jest wspi­nacz­ką razem z Chry­stu­sem. On nam daje Ducha Świę­te­go, żeby­śmy mogli dojść na szczyt wspi­nacz­ki w wie­rze. Jeśli z takim Prze­wod­ni­kiem pój­dziesz, to wię­cej zoba­czysz niż to, co On ci do tej pory poka­zał.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej za zakoń­cze­nie II Kon­gre­su Akcji Kato­lic­kiej, Stra­cho­ci­na, 24 VIII 2013 r.