Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Wszyscy jesteśmy Kościołem

Fot. L’Osservatore Roma­no

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie 11 wrze­śnia br.

Dro­dzy bra­ci i sio­stry!
W obec­nym Roku Wia­ry wzna­wia­my dziś kate­che­zy o Koście­le. Wśród obra­zów, jakie wybrał II Sobór Waty­kań­ski, aby nam lepiej uzmy­sło­wić natu­rę Kościo­ła znaj­du­je się obraz mat­ki: Kościół jest naszą mat­ką w wie­rze, w życiu nad­przy­ro­dzo­nym (por. Kon­sty­tu­cja dogma­tycz­na „Lumen gen­tium”, 6.14.15.41.42). Jest to jeden z obra­zów naj­czę­ściej uży­wa­nych w pierw­szych wie­kach przez Ojców Kościo­ła i sądzę, że może on być uży­tecz­ny tak­że dla nas. A dla mnie jest to naj­pięk­niej­szy obraz Kościo­ła – Kościół – mat­ka. W jakim sen­sie i w jaki spo­sób Kościół jest mat­ką? (…) W pierw­szych wie­kach Kościo­ła było to bar­dzo jasne: Kościół będąc mat­ką chrze­ści­jan, „czy­niąc” chrze­ści­jan, jest też przez nich „czy­nio­ny”. Kościół nie jest czymś róż­nym od nas samych, ale musi być postrze­ga­ny jako całość wie­rzą­cych, jako „my” chrze­ści­jan: ja, ty, my jeste­śmy czę­ścią Kościo­ła. Św. Hie­ro­nim pisał: „Kościół Chry­stu­so­wy jest niczym innym jak dusza­mi tych, któ­rzy wie­rzą w Chry­stu­sa” (Tract. Ps 86: PL 26, 1084). Tak więc wszy­scy żyje­my macie­rzyń­stwem Kościo­ła, dusz­pa­ste­rze i wier­ni. Nie­kie­dy sły­szę: „Wie­rzę w Boga, ale nie w Kościół”, „sły­sza­łem, że Kościół coś powie­dział – ale kie­dy? – a księ­ża mówią”. Ale Kościół, to nie tyl­ko księ­ża – wszy­scy jeste­śmy Kościo­łem. Kie­dy więc mówisz, że wie­rzysz w Boga, ale nie wie­rzysz w Kościół, to mówisz, że nie wie­rzysz w sie­bie same­go, to jest prze­cież sprzecz­ne samo w sobie. Wszy­scy jeste­śmy Kościo­łem, wszy­scy, od tego dziec­ka nie­daw­no ochrzczo­ne­go, któ­re tutaj było, aż po bisku­pów, papie­ża – wszy­scy. Wszy­scy jeste­śmy Kościo­łem i wszy­scy jeste­śmy rów­ni przed oczy­ma Boga. Wszy­scy! I wszy­scy jeste­śmy wezwa­ni, by wycho­wy­wać w wie­rze, do gło­sze­nia Ewan­ge­lii. Niech każ­dy zada sobie pyta­nie: co czy­nię, aby inni mogli dzie­lić ze mną wia­rę chrze­ści­jań­ską? (…) Wszy­scy mamy udział w macie­rzyń­stwie Kościo­ła, wszy­scy jeste­śmy Kościo­łem, wszy­scy, aby świa­tło Chry­stu­sa dotar­ło aż do naj­dal­szych krań­ców zie­mi. Niech żyje świę­ta mat­ka Kościół! Powtórz­my wszy­scy: Niech żyje świę­ta mat­ka Kościół!