Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kościół w Polsce

Etyka zamiast Religii ?

Na uli­cach pol­skich miast z począt­kiem wrze­śnia poja­wi­ły się pla­ka­ty przy­po­mi­na­ją­ce rodzi­com i dzie­ciom, że reli­gia w szko­le nie jest obo­wiąz­ko­wa, że zamiast niej mogą wybrać ety­kę. Orga­ni­za­to­rzy tej akcji powo­łu­ją się na wyrok Try­bu­na­łu Praw Czło­wie­ka w Stras­bur­gu. Nie mówią jed­nak nic o kon­se­kwen­cjach takiej decy­zji w przy­pad­ku kato­li­ka. A pol­ski naród to naród w więk­szo­ści kato­lic­ki.
Ule­ga­jąc pro­pa­gan­dzie, jaka pły­nie z laic­kich mediów, wszech­obec­nej kry­ty­ce Kościo­ła kato­lic­kie­go, wie­lu rodzi­ców, zwłasz­cza tych, któ­rych wia­ra jest „let­nia” ule­gło ate­istycz­nej nagon­ce i zapi­sa­ło dziec­ko na lek­cje ety­ki. Mają do tego pra­wo i nikt w Pol­sce niko­go nie zmu­sza, by uczęsz­czał na kate­chi­za­cję. Taka decy­zja pocią­ga za sobą jed­nak kon­se­kwen­cje. Jakie? O tym dobit­nie mówi komu­ni­kat wyda­ny na począt­ku wrze­śnia przez Komi­sję Wycho­wa­nia Kato­lic­kie­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Ks. bp Marek Men­dyk, prze­wod­ni­czą­cy tej­że komi­sji mówi wprost, że przy­go­to­wa­nie do przy­ję­cia sakra­men­tów Pierw­szej Komu­nii św., poku­ty i pojed­na­nia oraz bierz­mo­wa­nia odby­wa się tyl­ko pod­czas sys­te­ma­tycz­nej kate­che­zy para­fial­nej oraz w trak­cie lek­cji reli­gii w szko­le. Z kolei „uczest­nic­two w zaję­ciach z ety­ki nie speł­nia wymo­gu przy­go­to­wa­nia do sakra­men­tów i nie może być respek­to­wa­ne przy podej­mo­wa­niu decy­zji o wyra­że­niu zgo­dy co do ich przy­ję­cia” – napi­sał Hie­rar­cha. Rzecz­nik Epi­sko­pa­tu ks. Józef Kloch dopo­wie­dział: – Sta­no­wi­sko jest jasne, rzecz w tym, by za rok nie było jakichś nie­po­ro­zu­mień. A „nie­po­ro­zu­mie­nia” zapew­ne będą. Dziś bowiem rodzic, któ­ry zapi­su­je dziec­ko do pierw­szej kla­sy nie myśli o tym, że już teraz jest ono przy­go­to­wy­wa­ne do Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. Zapew­ne dotrze to do nie­go za rok czy dwa – w zależ­no­ści od tego w jakiej die­ce­zji miesz­ka. I kie­dy dowie się, że jego pocie­cha nie przy­stą­pi wraz z inny­mi dzieć­mi do Pierw­szej Komu­nii Świę­tej, do kogo będzie mieć pre­ten­sje? Zapew­ne nie do sie­bie, ale do… Kościo­ła. Bo tyle wyma­ga. Mało kto pew­nie wów­czas pomy­śli o tym, że wysy­ła­jąc dziec­ko na ety­kę zamiast na kate­che­zę, zanie­chał swo­je­go pod­sta­wo­we­go obo­wiąz­ku – wycho­wa­nia dziec­ka w wie­rze kato­lic­kiej. To wła­śnie każ­dy z rodzi­ców obie­cy­wał Panu Bogu, sta­jąc przed Nim na ślub­nym kobier­cu, a potem przy­no­sząc do Kościo­ła swo­je dziec­ko i pro­sząc Kościół o chrzest. O pro­ble­mie tym mówił na począt­ku wrze­śnia pod­czas spo­tka­nia z ducho­wień­stwem Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej ks. kard. Kazi­mierz Nycz. – Przy­szło poko­le­nie ludzi 30–35-letnich, już ufor­mo­wa­ne w nowym cza­sie, któ­re uwa­ża, że reli­gia ich dziec­ku nie jest potrzeb­na i posy­ła je na neu­tral­ną ety­kę. Ale moż­li­we, że pod wpły­wem naci­sków dziad­ków i krew­nych, któ­rzy będą dzi­wić się, że dziec­ko nie pój­dzie do I Komu­nii świę­tej, ule­gną i będą potem sami pró­bo­wa­li wywrzeć nacisk na pro­bosz­cza, żeby dopu­ścił ich dziec­ko do I Komu­nii. Jed­nak lek­cje ety­ki nie są przy­go­to­wa­niem do sakra­men­tu Eucha­ry­stii – pod­kre­ślił kard. Nycz. Ks. prof. Tade­usz Panuś, kie­row­nik Kate­dry Kate­che­ty­ki Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie „nie owi­ja w baweł­nę” i mówi wprost: – Chrze­ści­ja­nin ma obo­wią­zek pozna­wa­nia Pana Boga. Gdy uczeń wybie­ra ety­kę w szko­le zamiast lek­cji reli­gii, to grze­szy prze­ciw pierw­sze­mu przy­ka­za­niu. Kra­kow­ski pro­fe­sor kate­che­ty­ki pod­kre­śla, że sakra­men­ty są dla wie­rzą­cych. – Dla­te­go, gdy ktoś pro­si o Pierw­szą Komu­nię Świę­tą dla swo­je­go dziec­ka czy bierz­mo­wa­nie, dusz­pa­sterz ma pra­wo zapy­tać o wia­rę i pozna­wa­nie jej na lek­cjach reli­gii w szko­le – wyja­śnia kapłan. Koń­cząc ten tekst zadaj­my za ks. prof. Panu­siem reto­rycz­ne pyta­nie: – Dla­cze­go prak­ty­ku­ją­cy kato­lik miał­by wybie­rać ety­kę zamiast reli­gii w szko­le?

Mie­czy­sław Pabis