Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Media mają pomagać w ewangelizacji

Chrze­ści­ja­nin korzy­sta­ją­cy z mediów w spo­sób wła­ści­wy to czło­wiek odważ­nie uni­ka­ją­cy kom­pro­mi­sów ze złem, czę­sto per­fid­nie ukry­tym w atrak­cyj­nych i roz­ryw­ko­wych pro­duk­cjach. To jed­no­znacz­ny świa­dek Chry­stu­sa, mądrze i kry­tycz­nie pod­cho­dzą­cy do ofer­ty medial­nej oraz rady­kal­nie odrzu­ca­ją­cy takie pro­gra­my i tych nadaw­ców, któ­rzy wystę­pu­ją prze­ciw­ko Bogu i moral­no­ści. Nie jest to bynaj­mniej uciecz­ka z prze­strze­ni medial­nej, co zresz­tą wyda­je się dziś nie­moż­li­we. To waru­nek do zmia­ny zasad korzy­sta­nia z mediów w rodzi­nie, tzn. eli­mi­na­cja pro­gra­mów złych, a wybie­ra­nie takich, któ­re nie tyl­ko wier­nie sto­su­ją się do ety­ki dzien­ni­kar­skiej, ale tak­że z zało­że­nia są zain­te­re­so­wa­ne przede wszyst­kim sze­rze­niem dobra, praw­dy i pięk­na. Kościół od począt­ku swe­go ist­nie­nia chęt­nie korzy­sta z każ­de­go środ­ka spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, pro­mu­je pra­sę, radio, tele­wi­zję czy Inter­net, co pozwa­la docie­rać do osób i wspól­not z Dobrą Nowi­ną. Środ­ki te zmie­nia­ły się przez wie­ki, lecz celo­wość ich uży­wa­nia pozo­sta­je zawsze ta sama: mają poma­gać w ewan­ge­li­za­cji.

Frag­ment listu na Nie­dzie­lę Środ­ków Spo­łecz­ne­go Prze­ka­zu, 15 IX 2013 r.