Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Krzyż towarzyszy nam nieustannie

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Dzi­siej­sze świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go oraz jutrzej­sze wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Bole­snej zachę­ca­ją nas (…) do sku­pie­nia naszej uwa­gi na tajem­ni­cy Chry­stu­so­we­go Krzy­ża. Zapo­wie­dzią tej tajem­ni­cy było nie­zwy­kłe wyda­rze­nie pod­czas wędrów­ki naro­du wybra­ne­go po pusty­ni. Karą za nie­wia­rę wędrow­ców wobec poja­wia­ją­cych się trud­no­ści było zesła­nie wężów o palą­cym jadzie i kąsa­ją­cych ludzi. Wobec takie­go zagro­że­nia uzna­li oni swój grzech bra­ku zaufa­nia Bogu i pro­si­li o oca­le­nie. Bóg uli­to­wał się nad swo­im ludem. Oca­le­niem mia­ło być spoj­rze­nie na brą­zo­we­go węża, umiesz­czo­ne­go na wyso­kim palu. Jak sły­sze­li­śmy dzi­siaj, „jeśli kogo wąż uką­sił, a uką­szo­ny spoj­rzał na węża z brą­zu, zosta­wał przy życiu” (Lb 21,9). W naszej ziem­skiej wędrów­ce do Boże­go kró­le­stwa życia wiecz­ne­go i miło­ści, towa­rzy­szy nam nie­ustan­nie Chry­stu­so­wy Krzyż. Na krzy­żu bowiem doko­na­ło się zba­wie­nie czło­wie­ka. (…) Mocą swo­jej odku­pień­czej śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Jezus Chry­stus wypro­wa­dził nas z kra­iny grze­chu i śmier­ci i otwo­rzył nam dro­gę pro­wa­dzą­cą do praw­dzi­wej „zie­mi obie­ca­nej” – do peł­ni życia, do życia na wie­ki w Bogu.