Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Budować pokój przez dialog

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Ojciec Świę­ty pod­kre­ślił, że w świe­cie, w któ­rym jest coraz mniej ogra­ni­czeń, budo­wa­nie poko­ju przez dia­log nie jest wybo­rem, lecz koniecz­no­ścią. To jest wyraz kon­se­kwen­cji Kościo­ła, któ­ry nie­ustan­nie zabie­ga, żeby mię­dzy kon­kret­ny­mi ludź­mi, mię­dzy naro­da­mi i pań­stwa­mi, a tak­że mię­dzy Kościo­ła­mi pano­wa­ły rela­cje dia­lo­gu, życz­li­wo­ści i przy­jaź­ni. To jest kon­se­kwen­cja prze­sła­nia Chry­stu­sa, któ­ry przy­niósł pokój ludziom dobrej woli i prze­sła­nie bra­ter­stwa. Jest to wyta­cza­nie per­spek­ty­wicz­nych wizji na przy­szłość, gdyż każ­dy kon­flikt i woj­na zamy­ka­ją ludzi, wyzwa­la­ją nie­na­wiść, znisz­cze­nie i pro­wo­ku­ją do aktów prze­mo­cy. (…) Cie­szę się, że Ojciec Świę­ty zauwa­ża, że owo­cem dia­lo­gu mię­dzy­re­li­gij­ne­go jest rów­nież pojed­na­nie mię­dzy naro­da­mi. Prze­cież zarów­no gest bisku­pów pol­skich wobec nie­miec­kich i ówcze­sne pojed­na­nie z naro­dem nie­miec­kim, pojed­na­nie z bisku­pa­mi gre­ko­ka­to­lic­ki­mi Ukra­iny i naro­dem ukra­iń­skim, jak teraz z Kościo­łem pra­wo­sław­nym w Rosji, wyro­sło z Ewan­ge­lii i jest wyra­zem woli budo­wa­nia porząd­ku na pojed­na­niu, nawet na wyba­cze­niu krzywd i odwa­dze roz­po­czy­na­nia na nowo. (…) Jed­nym z prak­tycz­nych wska­zań budo­wa­nia porząd­ku spo­łecz­ne­go jest wycią­ga­nie z takie­go reli­gij­ne­go prze­sła­nia wnio­sków tak­że przez poli­ty­ków.

Frag­ment wypo­wie­dzi po prze­mó­wie­niu Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI,
7 I 2013 r.