Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Chrzest otwiera niebo

Ks. Bp Piotr Gre­ger Biskup Pomoc­ni­czy Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej

Litur­gicz­ne świę­to Chrztu Jezu­sa jest oka­zją do reflek­sji nad Chrztem udzie­la­nym jako sakra­ment, czy­li zna­kiem zbaw­czej inge­ren­cji Boga w życie czło­wie­ka. Ojco­wie Kościo­ła wyja­śnia­li, że Jezus uświę­cił wody wszyst­kich chrzciel­nic świa­ta. Chrzest jest momen­tem klu­czo­wym, któ­ry decy­du­je o naszej toż­sa­mo­ści. Jest to fakt nie­od­wra­cal­ny ze wzglę­du na swo­je skut­ki i wyzna­cza­ją­cy jed­no­cze­śnie wła­ści­wy sobie kie­ru­nek życia ziem­skie­go aż po dzień przej­ścia z tego świa­ta do wiecz­no­ści. (…) Chrzest Jana porów­ny­wa­ny jest do prak­ty­ki obmy­wa­nia naczyń, a Jezus przyj­mu­jąc go chciał uka­zać całą siłę i moc sakra­men­tu Chrztu świę­te­go. (…) Pod­czas nasze­go Chrztu otwie­ra się zamknię­te dotąd przez grzech nie­bo, zstę­pu­je na nas Duch Świę­ty, pozwa­la­ją­cy nam stać się nowym stwo­rze­niem, a chrzest czy­ni nas przy­bra­ny­mi, umi­ło­wa­ny­mi dzieć­mi Boży­mi. Spo­ry pro­cent ludzi, któ­rzy odna­leź­li się w życiu, nadal mie­wa poważ­ne pro­ble­my w odna­le­zie­niu sie­bie jako ludzio­chrz­czo­nych, jako chrze­ści­jan. Wie­lu nadal nie chce albo nie potra­fi doce­nić tych darów, któ­re otrzy­ma­li od Boga w sakra­men­cie chrztu świę­te­go. Pomi­mo tego Bóg nie odwo­łu­je ani nie odbie­ra im tych darów. Świad­czy o tym nie­za­tar­te zna­mię, trwa­ły cha­rak­ter, jaki Chrzest wyci­snął na ludz­kiej duszy, nie­znisz­czal­ny i nie­usu­wal­ny znak przy­na­leż­no­ści do Chry­stu­sa i Jego Kościo­ła.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li Oazy Rodzin w koście­le pw. świę­tych Apo­sto­łów Szy­mo­na i Judy Tade­usza w Kozach, 13 I 2013 r.