Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wybrać Jezusa jako Pana

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Jezus nie przy­szedł, by kon­ku­ro­wać z wład­ca­mi
tego świa­ta. Tak, On pra­gnął zdo­być całą ludz­kość dla Boga i pod­dać pod Jego pano­wa­nie, ale uczy­nił to mocą miło­ści, któ­ra zosta­ła ukrzy­żo­wa­na. Kró­le­stwo Jezu­sa nie było i nie jest z tego świa­ta. Jest to bowiem „kró­le­stwo
praw­dy i życia, kró­le­stwo świę­to­ści i łaski, kró­le­stwo spra­wie­dli­wo­ści, miło­ści i poko­ju”.
Szu­kać takie­go kró­le­stwa, dążyć do takie­go kró­le­stwa, budo­wać je w nas i wokół nas, to zna­czy wybrać Jezu­sa jako Pana i prze­wod­ni­ka nasze­go życia. To zna­czy przy­jąć Jego posta­wę, Jego spoj­rze­nie na spra­wy Boże i ludz­kie, Jego styl życia i służ­by. To zna­czy nie żyć dla sie­bie, ale dla Boga i dla tych, do któ­rych On nas posy­ła.
Powo­ła­niem leka­rza jest być przy czło­wie­ku cho­rym, zra­nio­nym, sła­bym, dotknię­tym cier­pie­niem na cie­le i duszy. Wie­my, że do peł­nie­nia takiej misji potrzeb­na jest nie tyl­ko wie­dza i kom­pe­ten­cja. Potrzeb­na jest­fun­da­men­tal­na życz­li­wość dla czło­wie­ka, darze­nie go sza­cun­kiem, wraż­li­wość na jego los, goto­wość przyj­ścia mu z pomo­cą. Lekarz, któ­ry jest uczniem Jezu­sa, reali­zu­je swo­je powo­ła­nie w Jego imie­niu.

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas Opłat­ka dla Leka­rzy, Kra­ków, 6 I 2013 r.