Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Jaka rodzina?

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Kry­zys Euro­py wią­że się bez­po­śred­nio tak­że z kry­zy­sem w rodzi­nie. Nie jest prze­sa­dą stwier­dze­nie, że rodzi­na w Euro­pie jest zagro­żo­na w swo­ich fun­da­men­tach. Przez całe wie­ki nikt nie pod­wa­żał wzor­ca rodzi­ny opar­te­go na pra­wie natu­ral­nym, a więc na mał­żeń­stwie jako wspól­no­cie miło­ści i życia męż­czy­zny i kobie­ty. Taka wspól­no­ta ze swej natu­ry była otwar­ta na prze­ka­zy­wa­nie życia. Rodzi­ny two­rzy­ły pier­wot­ne, pod­sta­wo­we komór­ki szer­szych wspól­not, spo­łecz­no­ści lokal­nej, naro­du oraz wspól­no­ty war­to­ści i tra­dy­cji Euro­py. Dzi­siaj z nie­po­ko­jem patrzy­my na pro­ce­sy i zmia­ny, któ­re nie idą w kie­run­ku umac­nia­nia rodzi­ny, ale jej dez­in­te­gra­cji, roz­my­wa­nia jej toż­sa­mo­ści. Ten pro­ces dez­in­te­gra­cji ule­ga przy­spie­sze­niu przez wpro­wa­dza­nie ustaw z grun­tu prze­ciw­nych natu­ral­nej i chrze­ści­jań­skiej kon­cep­cji mał­żeń­stwa i rodzi­ny, a są to m.in. skom­pli­ko­wa­ne pra­wa inspi­ru­ją­ce się ide­olo­gią gen­der, sprzy­ja­nie powsta­wa­niu związ­ków part­ner­skich jed­no­pł­cio­wych i zrów­na­nie ich w pra­wach i przy­wi­le­jach z mał­żeń­stwa­mi.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas otwar­cia XIII kon­fe­ren­cji z cyklu „Rola Kościo­ła kato­lic­kie­go w pro­ce­sie inte­gra­cji euro­pej­skiej”, Toma­szo­wi­ce 13 IX 2013 r.