Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Problemu zła nie rozwiąże narzekanie

Pere­gry­na­cja to prze­mia­na, któ­ra doko­nu­je się w ludz­kim ser­cu dzię­ki sile modli­twy. (…) W jed­nej z para­fii była rodzi­na, w któ­rej ojciec od 15 lat nie prak­ty­ko­wał, nie korzy­stał z sakra­men­tów. W cza­sie każ­dej wizy­ty kolę­do­wej, ks. pro­boszcz sta­rał się roz­ma­wiać z nim, zachę­cał do powro­tu. Kie­dy nad­szedł czas nawie­dze­nia para­fii przez Mat­kę Bożą (…) popro­sił go, aby to on, jako przed­sta­wi­ciel ojców para­fii, powi­tał Mary­ję. Męż­czy­zna był bar­dzo zadzi­wio­ny (…) Co ludzie na to powie­dzą?” – Waż­ne, co powie Mat­ka Boża, a Ona się na pew­no bar­dzo ucie­szy i nie wąt­pię, że nie odmó­wisz tej proś­bie – odpo­wie­dział pro­boszcz. I stał się cud – męż­czy­zna się wyspo­wia­dał i pełen prze­ję­cia powi­tał Mat­kę Bożą tek­stem przez sie­bie uło­żo­nym, w któ­rym prze­pro­sił Ją za lata nie­obec­no­ści i obie­cał, że zro­bi wszyst­ko, aby to się nie powtó­rzy­ło. Pro­ble­mu zła nie roz­wią­że narze­ka­nie, lecz każ­dy z nas może i powi­nien opie­rać się złu, eli­mi­no­wać grzech w swo­im życiu, zwal­czać ego­izm i spra­wiać radość innym. Każ­dy z nas może i powi­nien pogłę­biać wia­rę i modlić się wię­cej, gor­li­wiej i owoc­niej.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji roz­po­czę­cia
pere­gry­na­cji Maryi w zna­ku jasno­gór­skie­go wize­run­ku po Die­ce­zji
Ełc­kiej, Suwał­ki 21 IX 2013 r.