Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ha 1,2–3; 2,2–4; 2 Tm 1,6–8.13–14; Łk 17,5–10

Słu­żyć z poko­rą

Fot. www.sxc.hu

Apo­sto­ło­wie pro­si­li Pana: Przy­mnóż nam wia­ry. Pan rzekł: Gdy­by­ście mie­li wia­rę jak ziarn­ko gor­czy­cy, powie­dzie­li­by­ście tej mor­wie: „Wyrwij się z korze­niem i prze­sadź się w morze”, a była­by wam posłusz­na. Kto z was mając słu­gę, któ­ry orze lub pasie, powie mu, gdy on wró­ci z pola: „Pójdź i siądź do sto­łu”? Czy nie powie mu raczej: „Przy­go­tuj mi wie­cze­rzę, prze­pasz się i usłu­guj mi, aż zjem i napi­ję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dzię­ku­je słu­dze za to, że wyko­nał to, co mu pole­co­no? Tak mów­cie i wy, gdy uczy­ni­cie wszyst­ko, co wam pole­co­no: „Słu­dzy nie­uży­tecz­ni jeste­śmy; wyko­na­li­śmy to, co powin­ni­śmy wyko­nać”.
Roz­wa­ża­nie
Wobec pra­co­daw­cy może­my w roz­sąd­ny spo­sób pre­zen­to­wać war­tość swo­ich umie­jęt­no­ści i owo­ce swej pra­cy, by otrzy­mać korzyst­ne wyna­gro­dze­nie. Jest to powszech­nie przy­ję­ty porzą­dek nasze­go życia spo­łecz­ne­go. Czy taka posta­wa moż­li­wa jest wobec Boga? Wie­lu w podob­ny spo­sób chcia­ło­by potrak­to­wać Stwór­cę. Ale Pan nasz nie jest naszym pra­co­daw­cą, nie jeste­śmy najem­ni­ka­mi w Jego gospo­dar­stwie. Nie przy­spa­rza­my Mu żad­nej korzy­ści naszym wysił­kiem. Jeśli już coś zysku­je­my, to jest to nasz oso­bi­sty wzrost, korzyść dla nas samych. Wobec Stwór­cy pozo­sta­je­my słu­ga­mi, któ­rych On wspie­ra. Wyko­nuj­my, co nam zle­co­no, bo tak budu­je­my wła­sną pomyśl­ność.

rs