Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Świadome oczekiwanie na kanonizację

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Z wiel­ką rado­ścią przy­ję­li­śmy wia­do­mość o bli­skiej
już kano­ni­za­cji bł. Jana Paw­ła II. Z pew­no­ścią jest to
wyda­rze­nie od daw­na przez nas ocze­ki­wa­ne. Nie wystar­czy jed­nak sama radość. Trze­ba nam tak­że mądro­ści pły­ną­cej z wia­ry do wła­ści­wej oce­ny i przy­ję­cia tego, co ma się pośród nas doko­nać. (…) Nie może­my ule­gać opi­niom, któ­re suge­ru­ją nam powierz­chow­ne oce­nia­nie tego, co naj­waż­niej­sze w życiu reli­gij­nym i w życiu Kościo­ła. Z pew­no­ścią kano­ni­za­cja bł. Jana Paw­ła II zaj­mie wie­le miej­sca w mediach i wie­le będzie się mówić o samej oso­bie Jana Paw­ła II. Z pew­no­ścią jest to wspa­nia­ły znak dla wie­lu i dla całych spo­łe­czeństw. (…) Dekla­ra­cja o beaty­fi­ka­cji i kano­ni­za­cji wyma­ga tak­że zba­da­nia posta­wy wier­nych w sto­sun­ku do tego świę­te­go, dla­te­go nasza wspól­no­ta Kościo­ła kato­lic­kie­go, szcze­gól­nie tutaj, w Kra­ko­wie, powin­na uświa­do­mić sobie, kim dla niej jest bł. Jan Paweł II. Trze­ba nam z wia­rą dostrzec Chry­stu­so­we dzia­ła­nie przez nie­go, zarów­no w cza­sie jego ziem­skie­go życia i posłu­gi­wa­nia w Koście­le, ale tak­że dzi­siaj, kie­dy został już wynie­sio­ny do chwa­ły ołta­rzy.