Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pomoc Maryi

Mary­ja napraw­dę chce nam poma­gać. Trze­ba Ją ufnie pro­sić we wszyst­kich naszych spra­wach. Jako chrze­ści­ja­nie mamy dwa szcze­gól­ne wska­za­nia: modli­twa, kult i nabo­żeń­stwo do Mat­ki Naj­święt­szej, a razem z Mary­ją do Chry­stu­sa obec­ne­go w Naj­święt­szej Eucha­ry­stii. Jeśli zacho­wa­my wier­ność tym prak­ty­kom, odro­dzą się w nas ludzie nowe­go tysiąc­le­cia. War­to się modlić, nawet jeśli towa­rzy­szą temu roz­pro­sze­nia i roz­tar­gnie­nia. Nie jest bez­owoc­ne spoj­rze­nie na Jezu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go, nie jest bez­owoc­na obec­ność przed Mary­ją, modli­twa, róża­niec odma­wia­ny nie­kie­dy z roz­tar­gnie­niem, z wal­ką ze sobą, ze snem, z roz­pro­sze­nia­mi. (…) Zamie­ra uczci­wość, a spryt, ego­izm i kłam­stwo nie­jed­no­krot­nie liczą się bar­dziej od praw­dy. Dzi­siaj jest wiel­ki wysi­łek eli­mi­no­wa­nia pra­wa Boże­go, pra­wa natu­ral­ne­go. Czło­wiek sam chce decy­do­wać. Jeste­śmy potrzeb­ni Bogu jako świad­ko­wie, jako ci, któ­rzy Mu uwie­rzy­li, któ­rzy poszli za Nim, nie ulę­kli się trud­no­ści (…), bo „jest z nami pomoc Maryi, Duch Świę­ty i Jezus, ile­kroć gro­ma­dzi­my się w Jego imię”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej do uczest­ni­ków Piel­grzym­ki Róż Żywe­go Różań­ca Archi­die­ce­zji Prze­my­skiej do sank­tu­arium Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej w Łań­cu­cie, 28 IX 2013 r.