Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: 2 Krl 5,14–17; 2 Tm 2,8–13; Łk 17,11–19

Wia­ra uzdro­wio­ne­go cudzo­ziem­ca

Sta­ło się, że Jezus zmie­rza­jąc do Jero­zo­li­my prze­cho­dził przez pogra­ni­cze Sama­rii i Gali­lei. Gdy wcho­dził do pew­nej wsi, wyszło naprze­ciw Nie­go dzie­się­ciu trę­do­wa­tych. Zatrzy­ma­li się z dale­ka i gło­śno zawo­ła­li: Jezu­sie, Mistrzu, uli­tuj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idź­cie, pokaż­cie się kapła­nom. A gdy szli, zosta­li oczysz­cze­ni. Wte­dy jeden z nich widząc, że jest uzdro­wio­ny, wró­cił chwa­ląc Boga dono­śnym gło­sem, upadł na twarz do nóg Jego i dzię­ko­wał Mu. A był to Sama­ry­ta­nin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dzie­się­ciu zosta­ło oczysz­czo­nych? Gdzie jest dzie­wię­ciu? Żaden się nie zna­lazł, któ­ry by wró­cił i oddał chwa­łę Bogu, tyl­ko ten cudzo­zie­miec. Do nie­go zaś rzekł: Wstań, idź, two­ja wia­ra cię uzdro­wi­ła.
Roz­wa­ża­nie
Cho­rym na trąd Jezus pole­cił, by poszli i uka­za­li się kapła­nom. Z całą pew­no­ścią nie wie­dzie­li jesz­cze wte­dy, co się sta­nie. Dopie­ro w trak­cie mar­szu odkry­li, że są uzdro­wie­ni. Dzie­wię­ciu poszło dalej zgod­nie z tym, co usły­sze­li. Jeden, Sama­ry­ta­nin, wró­cił, uwiel­bił Boga i podzię­ko­wał Jezu­so­wi. Pozo­sta­li postą­pi­li zgod­nie z wcze­śniej­szym pole­ce­niem. A jed­nak Jezus pod­kre­ślił szla­chet­ność tego jed­ne­go – bo tyl­ko on wzniósł się ponad suche pole­ce­nie pra­wa i odkrył, że ponad wszyst­kim jest Ten, któ­ry jest Daw­cą wszel­kie­go dobra – nasz Stwór­ca i Pan.

rs