Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Żołnierzom Armii Krajowej

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

W poema­cie „Myśląc Ojczy­zna” ks. kard. Karol Woj­ty­ła napi­sał: „Sła­by jest lud, jeśli godzi się ze swo­ją klę­ską…”. W kra­ju oku­po­wa­nym z dwóch stron, żoł­nie­rze Armii Kra­jo­wej dali świa­dec­two, nie­jed­no­krot­nie krwią i życiem, że Pola­cy nie pogo­dzi­li się z wrze­śnio­wą klę­ską. Za tę ofia­rę pra­gnie­my im podzię­ko­wać, wzno­sząc pomnik Żoł­nie­rzy AK. Przez to dzie­ło, usy­tu­owa­ne w bli­sko­ści Kró­lew­skie­go Wawe­lu, chce­my tak­że uczcić i utrwa­lić pamięć o nich i ich boha­ter­stwie. Każ­de poko­le­nie nasze­go naro­du ma pra­wo, a może nawet obo­wią­zek, prze­ka­za­nia potom­nym tego, co z jego współ­cze­snej histo­rii naj­cen­niej­sze. Sły­szy się cza­sem gło­sy, że lepiej czy­nić to budu­jąc tak zwa­ne „pomni­ki żywe”. (…) Jed­nak­że w moim odczu­ciu nie trze­ba tych dwóch idei prze­ciw­sta­wiać. Oby­dwie mogą się prze­cież dosko­na­le uzu­peł­niać. Poświę­ce­nie kamie­nia węgiel­ne­go ma swo­ją głę­bo­ką wymo­wę. Jest to bowiem proś­ba o bło­go­sła­wień­stwo Boże dla powsta­ją­ce­go dzie­ła i dla jego prze­sła­nia. (…) Niech to prze­sła­nie prze­ka­zu­je nam i przy­szłym poko­le­niom pomnik żoł­nie­rzy AK, któ­re­go kamień węgiel­ny teraz poświę­cę.

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas poświę­ce­nia kamie­nia węgiel­ne­go
pomni­ka AK, Kra­ków 27 IX 2013 r.