Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Europa zaprzecza sama sobie

W cen­trum tro­ski Euro­py sta­ło zawsze dobro czło­wie­ka i wier­ność praw­dzie. (…) Dziś zauwa­ża się, że odcho­dząc od swo­ich chrze­ści­jań­skich korze­ni, co widać szcze­gól­nie w odej­ściu od tra­dy­cyj­nej moral­no­ści oraz pro­mo­cji ide­olo­gii gen­der, Euro­pa zaprze­cza sama sobie. Wol­ność, a tym samym wol­ność reli­gii wyzna­cza­ła zawsze pro­gram postę­pu w pra­wach czło­wie­ka, poczy­na­jąc od Edyk­tu Medio­lań­skie­go z roku 313. Aktu­al­nie, obok wiel­kich świa­to­wych zdo­by­czy na tym polu, stwier­dza się coraz częst­szą dys­kry­mi­na­cję wol­no­ści reli­gii, tak­że w Euro­pie i tak­że wobec moral­no­ści naucza­nej przez chrze­ści­jan. Są jed­nak i pozy­tyw­ne stro­ny tej sytu­acji współ­cze­snej: widzi­my głęb­sze zain­te­re­so­wa­nie świec­kich Kościo­łem i spra­wa­mi reli­gii. Zauwa­ża­my poważ­ne ini­cja­ty­wy w obro­nie życia. Pró­by wpły­wu na instan­cje Euro­py poprzez ini­cja­ty­wy praw­ne. (…) Prio­ry­te­tem dla nas zawsze będzie wycho­wa­nie dziec­ka w szko­le, w rodzi­nie, tak­że tro­ska o rodzi­nę w jej natu­ral­nym wymia­rze, jako zwią­zek męż­czy­zny i kobie­ty, zwią­zek otwar­ty na życie, goto­wy w służ­bie dla następ­nych poko­leń (…).