Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrutna

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Jan Paweł II nie był naiw­ny, nie był pobłaż­li­wy. Sobie i innym sta­wiał wyma­ga­nia. Uka­zy­wał wyso­kie ide­ały i zachę­cał do ich zdo­by­wa­nia. Ale liczył się z grze­chem i ludz­ką sła­bo­ścią, dla­te­go też był wyro­zu­mia­ły, współ­czu­ją­cy i miło­sier­ny. (…) Kano­ni­za­cja Jana Paw­ła II może i powin­na być wyzwa­niem, byśmy porząd­ko­wa­li spra­wy w naszej Ojczyź­nie, by mię­dzy nami było mniej spo­rów i kłót­ni; by mię­dzy nami nie było nie­spra­wie­dli­wych oskar­żeń, nie­chę­ci i wro­go­ści. Chce­my, by w nas i wokół nas było wię­cej ludz­kiej życz­li­wo­ści, wraż­li­wo­ści i soli­dar­no­ści. Czy nas prze­ra­sta to zada­nie? Czy może­my mar­no­wać czas i nie czy­nić dobra, nie czy­nić nasze­go świa­ta bar­dziej ludz­kim, i dla­te­go bar­dziej Bożym? Pytam, dla­cze­go dziś tyle uprze­dzeń do Kościo­ła? Dla­cze­go nisz­czy się w środ­kach maso­we­go prze­ka­zu kapła­nów i bisku­pów, czę­sto bez powo­du i uspra­wie­dli­wie­nia. To nas boli. To praw­da, że w Koście­le są grzesz­ni­cy, ale Kościół jest Chry­stu­so­wy, jest świę­ty. Pamię­taj­my: spra­wie­dli­wość bez miło­sier­dzia jest okrut­na i nie­ludz­ka.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej z oka­zji XIII Dnia
Papie­skie­go, Sank­tu­arium bł. Jana Paw­ła II, Kra­ków 13 X 2013 r.