Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wzorzec wychowawcy i nauczyciela

Obec­nie rodzi­na prze­ży­wa wie­le trud­no­ści, pra­co­wać musi obo­je rodzi­ców, przez co nie zawsze mają wystar­cza­ją­co cza­su dla dziec­ka. Dla­te­go tym więk­szą war­to­ścią jest wzo­rzec wycho­waw­cy, nauczy­cie­la, wzo­rzec kul­tu­ry, któ­rej czło­wiek nabie­ra. (…) Kry­zy­su nie prze­ży­wa wia­ra, ale cywi­li­za­cja chrze­ści­jań­ska. Cywi­li­za­cja euro­pej­ska wie­lo­krot­nie prze­ży­wa­ła kry­zy­sy, ale nie moż­na odejść od kul­tu­ry chrze­ści­jań­skiej, zro­dzo­nej z wia­ry chrze­ści­jań­skiej. Wte­dy będzie­my wie­dzie­li co jest dobre, a co złe, w któ­rym kie­run­ku iść. To jest ogrom­nie waż­ne, żeby szko­ła mia­ła odwa­gę być jed­no w naucza­niu w spra­wach moral­no­ści i szu­ka­nia roz­wią­zań, jak się we współ­cze­snym świe­cie zacho­wać. Zdo­by­wa­nie dóbr oraz postęp cywi­li­za­cyj­ny i tech­nicz­ny zawsze musi mieć na uwa­dze dobro, a w dzia­ła­niu nie moż­na postę­po­wać kosz­tem czło­wie­ka. W prze­ciw­nym wypad­ku postęp będzie pozor­ny i obró­ci się prze­ciw­ko ludziom. (…) Więk­szość współ­cze­snych pro­ble­mów nie wyni­ka z bie­dy czy nie­moż­no­ści ich roz­wią­za­nia, ale z bra­ku kie­ro­wa­nia się kate­go­ria­mi dobra spo­łecz­ne­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej z oka­zji 100-lecia Zespo­łu Szkół Eko­no­micz­nych w Prze­my­ślu, 11 X 2013 r.