Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

KOŚCIÓŁ JEST APOSTOLSKI!

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 16 paź­dzier­ni­ka br.

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Kie­dy odma­wia­my nasze Wyzna­nie Wia­ry, mówi­my: „Wie­rzę w jeden, świę­ty, powszech­ny i apo­stol­ski Kościół”. (…) Wyzna­wa­nie, że Kościół jest apo­stol­ski ozna­cza pod­kre­śle­nie jego głę­bo­kie­go, kon­sty­tu­tyw­ne­go związ­ku z Apo­sto­ła­mi, z tą małą gru­pą dwu­na­stu męż­czyzn, któ­rych Jezus pew­ne­go dnia przy­wo­łał do sie­bie, powo­łał po imie­niu, by pozo­sta­li z Nim oraz, żeby mógł ich wysy­łać na gło­sze­nie nauki. „Apo­stoł” to fak­tycz­nie sło­wo grec­kie, któ­re zna­czy „posła­ny”, „wysła­ny”. Apo­stoł to czło­wiek posła­ny, aby cze­goś doko­nał. To moc­ne sło­wo, a Apo­sto­ło­wie zosta­li wybra­ni, powo­ła­ni i posła­ni przez Jezu­sa, aby kon­ty­nu­ować Jego dzie­ło – to zna­czy, aby modli­li się –pierw­szym dzie­łem Apo­sto­ła jest modli­twa – i po dru­gie
[pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Pozdra­wiam pol­skich piel­grzy­mów. Dziś w Kato­wi­cach ma miej­sce waż­ne wyda­rze­nie
kul­tu­ral­no-reli­gij­ne: miste­rium o życiu i ducho­wo­ści św. Fran­cisz­ka,
z udzia­łem setek akto­rów i tysię­cy widzów. Jego orga­ni­za­to­rom i uczest­ni­kom życzę,
aby to arty­stycz­ne spo­tka­nie z Bie­da­czy­ną z Asy­żu budzi­ło w ser­cach wszyst­kich
miłość do Boga Stwór­cy, sza­cu­nek dla stwo­rze­nia i czyn­ne miło­sier­dzie dla tych,
któ­rzy potrze­bu­ją ducho­wej i mate­rial­nej pomo­cy. Wszyst­kich Was tu obec­nych
i waszych naj­bliż­szych zawie­rzam wsta­wien­nic­twu Bło­go­sła­wio­ne­go Jana Paw­ła II,
w trzy­dzie­stą pią­tą rocz­ni­cę wybo­ru na Sto­li­cę Pio­tro­wą, i z ser­ca Wam bło­go­sła­wię.
Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus!
[/pullquote]
gło­si­li Ewan­ge­lię. (…) Kie­dy myśli­my o następ­cach Apo­sto­łów, bisku­pach, wszyst­kich bisku­pach – tak­że papież jest bisku­pem – musi­my zasta­no­wić się, czy ten następ­ca Apo­sto­łów po pierw­sze się modli, i po dru­gie – gło­si Ewan­ge­lię. (…) Kościół jest apo­stol­ski, ponie­waż opie­ra się na naucza­niu i modli­twie Apo­sto­łów, na wła­dzy jakiej udzie­lił im sam Chry­stus. (…) Bez Jezu­sa Kościół nie może ist­nieć. Bez Jezu­sa nie ma Kościo­ła. (…) Kościół zacho­wu­je przez wie­ki ten cen­ny skarb, jakim jest Pismo Świę­te, nauka, sakra­men­ty, posłu­ga paste­rzy, tak, że może­my być wier­ni Chry­stu­so­wi i uczest­ni­czyć w Jego życiu. (…) On jest Zmar­twych­wsta­łym, Żyją­cym, a Jego sło­wa nie prze­mi­ja­ją. Bo On nie prze­mi­ja, On jest żyją­cy, jest dziś tutaj mię­dzy nami, sły­szy nas, kie­dy z Nim roz­ma­wia­my – wysłu­chu­je nas, jest obec­ny w naszym ser­cu, Jezus jest dzi­siaj z nami! (…) Kościół jest apo­stol­ski, ponie­waż jest on posła­ny, aby nieść Ewan­ge­lię całe­mu świa­tu. (…) Pod­kre­ślam ten aspekt dzia­łal­no­ści misyj­nej, ponie­waż Chry­stus wzy­wa wszyst­kich, by „szli” na spo­tka­nie innych, posy­ła nas, żąda od nas, byśmy się ruszy­li i nie­śli radość Ewan­ge­lii! (…)
Kościół ma swo­je korze­nie w nauce Apo­sto­łów – auten­tycz­nych świad­ków Chry­stu­sa, ale patrzy nie­ustan­nie w przy­szłość, ma moc­ną świa­do­mość, że jest posła­ny, posła­ny przez Jezu­sa, że jest misyj­ny. Kościół, któ­ry zamy­ka się w sobie i w prze­szło­ści, zdra­dza swo­ją toż­sa­mość. Odkry­waj­my więc dzi­siaj całe pięk­no i odpo­wie­dzial­ność bycia Kościo­łem apo­stol­skim! I pamię­taj­cie, że Kościół jest apo­stol­ski, gdyż modli­my się – to pierw­sze zada­nie – i ponie­waż gło­si­my Ewan­ge­lię swo­im życiem, a tak­że sło­wa­mi!