Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Uniwersytet jest miejscem szukania prawdy

Jeste­śmy na kato­lic­kim uni­wer­sy­te­cie, któ­ry jest nie tyl­ko zgro­ma­dze­niem mistrzów i uczniów, pra­gną­cych i sta­wia­ją­cych sobie za cel pozna­nie wie­dzy, ale też wspól­no­tą upo­wszech­nia­ją­cą praw­dę, bez wzglę­du na warun­ki. (…) Chrze­ści­jań­ska kon­cep­cja wier­no­ści praw­dzie nie­od­łącz­na jest od miło­ści, bo tyl­ko praw­da i miłość są w sta­nie ufor­mo­wać peł­nię czło­wie­czeń­stwa. To bar­dzo waż­ne zda­nie, bo dzi­siaj w Pol­sce domi­nu­je wizja uni­wer­sy­te­tu i szko­ły, któ­rej misją ma być tyl­ko kształ­ce­nie kom­pe­tent­nych i sku­tecz­nych spe­cja­li­stów, o wszyst­kim zaczy­na decy­do­wać rynek pra­cy i pła­cy. Moż­na usły­szeć, że w obec­nej sytu­acji gospo­dar­czej i spo­łecz­nej potrze­bu­je­my tyl­ko fachow­ców, absol­wen­tów o zdol­no­ściach tyl­ko tech­nicz­nych i dla­te­go poja­wi­ła się sze­ro­ka pro­mo­cja tzw. prak­tycz­nych kie­run­ków aka­de­mic­kich. Tym­cza­sem jest to wizja nie­peł­na, a może nawet fał­szy­wa. Ponie­waż nie ma dobre­go fachow­ca bez zako­rze­nie­nia czło­wie­ka w ogól­nej kul­tu­rze, bez wraż­li­wo­ści inte­lek­tu­al­nej i ducho­wej oraz bez for­ma­cji etycz­nej. A uni­wer­sy­tet od swo­je­go zara­nia był miej­scem, gdzie szu­ka­no praw­dy o świe­cie i czło­wie­ku w każ­dym z jego wymia­rów.

Frag­ment prze­mó­wie­nia pod­czas inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go, 20 X 2013 r.