Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wiara jest atakowana nieustannie

Ks. Abp Wik­tor Skworc Metro­po­li­ta Kato­wic­ki

Modli­twa różań­co­wa jest praw­dzi­wą szko­łą wia­ry i zawie­rze­nia Bożym pla­nom na wzór sta­ro­te­sta­men­tal­ne­go Abra­ha­ma. (…) Żyje­my w cza­sach, kie­dy wia­ra w Boga Abra­ha­ma, Iza­aka i Jaku­ba, w Boga obja­wia­ją­ce­go się świa­tu w Synu Bożym, jest nie­ustan­nie ata­ko­wa­na, wyśmie­wa­na i mar­gi­na­li­zo­wa­na. Co wię­cej, wia­rę ata­ku­je się nisz­cząc zaufa­nie do czło­wie­ka. Czym­że bowiem jest to cią­głe oskar­ża­nie Kościo­ła, kapła­nów i wier­nych o wszyst­kie grze­chy tego świa­ta, czym­że jest to nisz­cze­nie auto­ry­te­tu Ojca Świę­te­go, bisku­pów i kapła­nów, auto­ry­te­tu Kościo­ła jedy­ne­go bro­nią­ce­go dziś nie­znisz­czal­nych war­to­ści? Znisz­czyć zaufa­nie do ludzi wia­ry to dro­ga do destruk­cji rela­cji mię­dzy czło­wie­kiem i Bogiem, mię­dzy ludź­mi wia­ry, żeby czło­wie­ko­wi ode­brać to prze­ko­na­nie, że Boże obja­wie­nie jest praw­dą. Dla­te­go wciąż potrzeb­ni są Abra­ha­mo­wie, któ­rzy uwie­rzą nadziei wbrew nadziei, któ­rzy ochro­nią świa­tło wia­ry przed siła­mi ciem­no­ści. Wciąż są potrzeb­ni ucznio­wie Chry­stu­sa, któ­rzy będą się do Nie­go przy­zna­wać, choć­by cią­gnię­to ich przed współ­cze­sne tro­ny i sądy, przed try­bu­na­ły mediów, któ­re ska­zu­ją czło­wie­ka bez licze­nia się z praw­dą. (…) Módl­cie się, aby wia­ra zosta­ła ochro­nio­na w ser­cach dzie­ci i mło­dzie­ży, bo o to też toczy się dzi­siaj zma­ga­nie, bitwa o mło­de­go czło­wie­ka, żeby go pozo­sta­wić same­go sobie, bez wia­ry w Boga i czło­wie­ka.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas II Archi­die­ce­zjal­nej Piel­grzym­ki Róż Różań­co­wych, Bazy­li­ka św. Anto­nie­go w Ryb­ni­ku, 13 X 2013 r.