Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dar talentu artystycznego

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Ojciec Świę­ty Jan Paweł II w Liście do arty­stów sło­wa­mi Nor­wi­da wyra­ził prze­ko­na­nie, że „pięk­no na to jest, by zachwy­ca­ło do pra­cy – pra­ca, by się zmar­twych­wsta­ło”. Rela­cja mię­dzy dobrem a pięk­nem – jak pisze Ojciec Świę­ty – skła­nia do reflek­sji. Pięk­no jest w pew­nym sen­sie obja­wie­niem dobra, tak jak dobro jest meta­fi­zycz­nym warun­kiem pięk­na. Arty­sta – dra­ma­turg, poeta, aktor – w szcze­gól­ny spo­sób prze­by­wa z pięk­nem, a pięk­no jest jego powo­ła­niem, zada­nym mu przez Stwór­cę wraz z darem „talen­tu arty­stycz­ne­go”. (…) Pra­gnę przy­po­mnieć dziś z oka­zji jubi­le­uszu 120-lecia ist­nie­nia Teatru Juliu­sza Sło­wac­kie­go, aby wszy­scy, któ­rzy dostrze­ga­ją w sobie tę Bożą iskrę, któ­rą jest powo­ła­nie arty­stycz­ne, odkry­wa­li zara­zem pew­ną powin­ność. Dro­dzy arty­ści! Nie może­cie zmar­no­wać tego talen­tu roz­mie­nia­jąc go na eks­pe­ry­men­ty, któ­re nie mają nic wspól­ne­go ze sztu­ką. Talent, któ­ry w Ewan­ge­lii jest poj­mo­wa­ny jak dar Boga dla czło­wie­ka, trze­ba roz­wi­jać, aże­by nim słu­żyć bliź­nie­mu i całe­mu spo­łe­czeń­stwu. (…) Oby pięk­no, któ­re będzie­cie prze­ka­zy­wać nam i przy­szłym poko­le­niom, mia­ło moc wzbu­dza­nia w nich zachwy­tu! Niech to pięk­no wyzwa­la w nas dobro.

Frag­ment wystą­pie­nia z oka­zji 120. rocz­ni­cy ist­nie­nia Teatru im. Juliu­sza Sło­wac­kie­go w Kra­ko­wie, 21 X 2013 r.