Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (46)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Wie­rzy­my w sło­wa św. Jana: „Bóg jest miło­ścią” (1 J 4,8). W tym zda­niu stresz­cza­ją się wszyst­kie praw­dy obja­wio­ne: o Bogu, o god­no­ści i powo­ła­niu czło­wie­ka, o Koście­le, o świe­cie mate­rial­nym. Czę­sto uświa­da­mia­my sobie praw­dę o prze­mi­ja­niu i życiu wiecz­nym. Pamię­taj­my codzien­nie, szcze­gól­nie w listo­pa­dzie, o modli­twie za zmar­łych. Ta modli­twa jest wyra­zem wdzięcz­no­ści za naszych przod­ków, za bli­skich zmar­łych. W modli­twie za tych, któ­rzy prze­szli do wiecz­no­ści, wyra­ża się nasza wia­ra w wiecz­ność, w nie­bo, do któ­re­go idzie­my. Modli­twa za zmar­łych jest waż­na w wycho­wa­niu dzie­ci. Od naj­młod­szych lat trze­ba dzie­ciom prze­ka­zy­wać naukę o wiecz­no­ści. Gdy ktoś z rodzi­ny czy zna­jo­mych umrze, mów­my dzie­ciom, że żyje w Bogu. Pan Jezus umie­ra­jąc na krzy­żu powie­dział łotro­wi, któ­ry żało­wał za swe grze­chy: „Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43). Przy­szedł na świat, umarł i zmar­twych­wstał, aby nam nie­bo otwo­rzyć. Rze­czy­wi­stość nie­ba przy­bli­żał nam w przy­po­wie­ściach. Uczył, że „w świe­cie przy­szłym i w powsta­niu z mar­twych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wycho­dzić… Gdyż są rów­ni anio­łom i są dzieć­mi Boży­mi” (Łk 20,36). Świę­ty Paweł Apo­stoł pisze: „Sam Pan nasz Jezus Chry­stus i Bóg, Ojciec nasz, któ­ry nas umi­ło­wał i przez łaskę udzie­lił nam nie koń­czą­ce­go się pocie­sze­nia i dobrej nadziei, niech pocie­szy ser­ca wasze” (2 Tes 2,16–17). W róż­nych sytu­acjach potrze­bu­je­my pocie­chy i nadziei, ale szcze­gól­nie wte­dy, gdy umie­ra ktoś bli­ski, gdy odcho­dzi nagle, w mło­dym wie­ku. Wia­ra pocie­sza nas, gdy o sobie się dowia­du­je­my, że stan nasze­go zdro­wia się pogor­szył, cho­ro­ba jest nie­ule­czal­na i trze­ba się przy­go­to­wać na odej­ście z tego świa­ta. „Wier­ny jest Pan, któ­ry umoc­ni was i ustrze­że od złe­go” – pisze św. Paweł (2 Tes 3,3), ale czy­ta­my też w tym samym Liście: „Módl­cie się … aby sło­wo Pań­skie roz­sze­rza­ło się … albo­wiem nie wszy­scy mają wia­rę” (2 Tes 3,1–2). Wra­caj­my do słów Pana Jezu­sa: „Ja jestem zmar­twych­wsta­niem i życiem. Kto we Mnie wie­rzy, choć­by i umarł, żyć będzie. Każ­dy, kto żyje i wie­rzy we Mnie, nie umrze na wie­ki” (J 11,25–26). „Praw­da daje wie­rzą­ce­mu poko­rę, bo on wie, że to nie my posia­da­my praw­dę, ale to ona bie­rze nas w posia­da­nie” (Lumen fidei, 34).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Codzien­nie będę modlił się za zmar­łych (tak­że wte­dy, gdy usły­szę, że ktoś zgi­nął).