Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wierność mimo trudności

Ojciec i mat­ka speł­nia­ją rolę kapłań­ską, jeśli prze­ka­zu­ją wia­rę swo­im dzie­ciom, sąsiad wobec sąsia­da peł­ni funk­cję kapłań­ską, jeśli wia­rę, zasa­dy moral­ne pod­trzy­mu­je w codzien­nym życiu. To w rodzi­nie rodzi się pierw­sza wraż­li­wość dziec­ka na Pana Boga, na wymiar służ­by dru­gie­mu czło­wie­ko­wi i szu­ka­nia Boga w róż­nych dzie­jach życia. Nie będzie powo­łań albo będą licz­ne powo­ła­nia, jeśli będzie miłość, sza­cu­nek, zro­zu­mie­nie i odpo­wie­dzial­ność, chęć pomo­cy powo­ła­nym. (…) Kapłan musi być goto­wy na prze­śla­do­wa­nia i męczeń­stwo, bo prze­śla­do­wa­ny był sam Chry­stus, któ­ry zapo­wie­dział trud­no­ści swo­im uczniom. W tym prze­śla­do­wa­niu kapłan nigdy nie jest sam. Cie­szy się, ile razy może być pod­chwy­ty­wa­ny na sło­wie i cie­szy się, jeśli jest to nie­win­ne prze­śla­do­wa­nie, bo jest bliż­szy i podob­ny do Chry­stu­sa. Potrzeb­ni są jed­nak ci, któ­rzy wspie­ra­ją w takich sytu­acjach. Zauważ­cie sens uczest­nic­twa w tej tro­sce o powo­ła­nia. Żeby powo­ła­ni nie tyl­ko potra­fi­li odkryć ten głos Boży w ser­cu, ale żeby zacho­wa­li wier­ność mimo trud­no­ści. Będzie to zasłu­ga nie tyl­ko ich, ale i tych, któ­rzy nas wspie­ra­ją.

Frag­ment prze­mó­wie­nia do uczest­ni­ków piel­grzym­ki Dzie­ła Pomo­cy Powo­ła­nym, 26 X 2013 r.