Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Droga do nieba jest otwarta

Spo­tka­nie ze zmar­ły­mi, spo­tka­nie ze śmier­cią jest lek­cją życia. Jest głęb­szym spoj­rze­niem na to wszyst­ko, co się wyda­rza na co dzień, a co będzie mia­ło kon­se­kwen­cje, ciąg dal­szy: nagro­dę lub wyrów­na­nie, nie­kie­dy kosz­tow­ne, w życiu wiecz­nym. Pro­szę naj­usil­niej, niech te dni, któ­re są przed nami, pomo­gą przy­po­mnieć sobie daty śmier­ci ojca, mat­ki, dziad­ków. To pierw­sza wery­fi­ka­cja wia­ry w Świę­tych Obco­wa­nie. Czy pamię­ta­my dzień ich odej­ścia, czy modli­my się za nich, czy skła­da­my za nich ofia­rę dla bied­nych, czy pro­si­my o Mszę św. i modli­twę za nich? Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych zapra­sza nas do reflek­sji nad praw­dą o świę­tych obco­wa­niu. Sko­ro tylu świę­tych osią­gnę­ło zba­wie­nie, to i dla nas otwar­ta jest dro­ga do nie­ba (…). Świę­ci, któ­rzy prze­by­wa­ją z Panem Bogiem, budzą naszą wia­rę w rze­czy­wi­stość przy­szłe­go życia i przy­po­mi­na­ją o moż­li­wo­ściach osią­gnię­cia go w naj­pięk­niej­szy spo­sób, poprzez peł­ny roz­wój czło­wie­czeń­stwa. Świę­tość jest bowiem har­mo­nią natu­ry i łaski. Taki roz­wój jest moż­li­wy, jeśli czło­wiek posta­wi Pana Boga na pierw­szym miej­scu w swo­im myśle­niu i postę­po­wa­niu.

Prze­myśl, 2 XI 2013 r.