Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Świętość zdobywamy współpracując z Bogiem

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Bóg znaj­du­je się nie tyl­ko w cen­trum nie­ba. On jest i powi­nien być w cen­trum nasze­go życia na zie­mi. On jest fun­da­men­tem i korze­niem wszyst­kie­go. Ado­ro­wa­nie przez nas Boga, obec­ne­go w naszym ser­cu, w naszych spra­wach i wyda­rze­niach, w naszej codzien­no­ści, jest naj­bar­dziej mądrą posta­wą, jaką może­my zająć. W ten spo­sób przy­go­to­wu­je­my się i dora­sta­my do nie­ba, któ­re na nas cze­ka. W ten spo­sób dora­sta­my rów­nież do świę­to­ści. Nie jest ona tyl­ko udzia­łem nie­licz­nych wybra­nych. To następ­na waż­na praw­da. Księ­ga Apo­ka­lip­sy odsła­nia przed nami wizję nie­zmie­rzo­nej rze­szy „opie­czę­to­wa­nych sług Boga”, czy­li świę­tych. Czy­li takich samych ludzi, jak my, któ­rzy też na zie­mi się tru­dzi­li, ale już nas poprze­dzi­li w dro­dze do wiecz­no­ści. (…) Świę­to­ści nie zdo­by­wa­my wła­sny­mi siła­mi. Nie jeste­śmy w tym zakre­sie samo­dziel­ni i samo­wy­star­czal­ni. Świę­tość zdo­by­wa­my współ­pra­cu­jąc z Bogiem, pozwa­la­jąc Mu, by On w nas i poprzez nas dzia­łał. Jeste­śmy bowiem Jego dzieć­mi. To On, przez swe­go Ducha, któ­ry jest Duchem miło­ści, roz­pa­la w naszych ser­cach wia­rę i miłość.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych,
Cmen­tarz Rako­wic­ki w Kra­ko­wie, 1 XI 2013 r.