Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nad Ojczyzną czuwa Bóg

Ojczy­zna ma wiel­kie zna­cze­nie dla czło­wie­ka, bo warun­ku­je god­ne życie na zie­mi. Kościół jest bar­dzo zro­śnię­ty z pol­ską zie­mią. (…) Ojczy­znę two­rzą ludzie, ale nad Ojczy­zną czu­wa Bóg. Dla­te­go  przy­cho­dzi­my dzię­ko­wać Panu Bogu za opie­kę Opatrz­no­ści nad naszą Ojczy­zną, nad Kościo­łem w Pol­sce i pro­sić, aby te chmu­ry, któ­rych w róż­nych momen­tach naszej Ojczy­zny i dzie­jach Kościo­ła w Pol­sce nie bra­ko­wa­ło, Boska Opatrz­ność obró­cić raczy­ła w bło­go­sła­wień­stwo, w pomoc. Żeby obu­dzi­ły się nasze ser­ca, nie­kie­dy leni­we, do więk­szej gor­li­wo­ści obro­ny tego co z Boga, tego co pięk­ne, dobre, co słu­ży dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. Teraź­niej­szość nie­ste­ty zamiast pamię­ci histo­rycz­nej, pre­fe­ru­je obraz Pol­ski wto­pio­nej w nie do koń­ca zde­fi­nio­wa­ną wspól­no­tę euro­pej­ską, któ­ra zamiast spraw­dzo­nych war­to­ści, opar­tych na pra­wie natu­ral­nym i Ewan­ge­lii, pod­su­wa nam róż­ne­go rodza­ju namiast­ki war­to­ści, któ­re mają roz­wa­lić to, co było do tej pory gwa­ran­cją sta­bil­no­ści i dobro­by­tu naszej Ojczy­zny.
 

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Świę­to Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski,
Prze­myśl, 11 XI 2013 r.