Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wol­ność to posza­no­wa­nie dru­gie­go

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Patrząc dziś na dzie­je naszej Ojczy­zny, trze­ba przy­po­mnieć, że wol­ność i nie­za­leż­ność jest trud­nym darem, o któ­ry trze­ba nie­ustan­nie wal­czyć. Wol­ność opie­ra się na posza­no­wa­niu dru­gie­go czło­wie­ka, jego spo­so­bu myśle­nia i odczu­wa­nia. Odzy­ska­nie pra­wa samo­sta­no­wie­nia oraz posze­rze­nie swo­bód poli­tycz­nych i eko­no­micz­nych nie wystar­cza dla odbu­do­wy naro­do­wej i oby­wa­tel­skiej jed­no­ści. Czyż nie moż­na powie­dzieć – za bł. Janem Paw­łem II – że po upad­ku jed­ne­go muru, tego widzial­ne­go, powstał inny mur, nie­wi­dzial­ny, któ­ry nadal dzie­li naszą Ojczy­znę na tych, któ­rzy mają wszel­kie moż­li­wo­ści mate­rial­ne i poli­tycz­ne, i na tych, któ­rzy nie mogą wyra­żać swo­ich myśli i poglą­dów na temat przy­szło­ści Pol­ski, pol­skiej szko­ły, pol­skich zakła­dów i przed­się­biorstw. Bra­cia i sio­stry, mam wra­że­nie, że mur dzie­lą­cy dziś Pol­skę prze­bie­ga przez nasze ser­ca, nasze rodzi­ny. Jest on zbu­do­wa­ny z lęku i agre­sji, z bra­ku zro­zu­mie­nia dla ludzi o innym spo­so­bie myśle­nia i widze­nia przy­szło­ści. Jest on zbu­do­wa­ny z osła­bie­nia wraż­li­wo­ści na war­tość życia ludz­kie­go i god­ność każ­de­go czło­wie­ka od naro­dze­nia do natu­ral­nej śmier­ci.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Świę­to Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski, Kate­dra Wawel­ska, 11 XI 2013 r.