Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

NIEDZIELA: 2 Sm 5,1–3; Kol 1,12–20; Łk 23,35–43

Peter Paul Rubens, Prze­bi­cie boku Jezu­sa, ok. 1620, olej na płót­nie, Antwer­pia, Musee Roy­al de Beaux-Arts

Gdy ukrzy­żo­wa­no Jezu­sa, lud stał i patrzył. Lecz człon­ko­wie Wyso­kiej Rady drwią­co mówi­li: Innych wyba­wiał, niech­że teraz sie­bie wyba­wi, jeśli On jest Mesja­szem, Wybrań­cem Bożym. Szy­dzi­li z Nie­go i żoł­nie­rze; pod­cho­dzi­li do Nie­go i poda­wa­li Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś kró­lem żydow­skim, wybaw sam sie­bie. Był tak­że nad Nim napis w języ­ku grec­kim, łaciń­skim i hebraj­skim: „To jest król żydow­ski”. Jeden ze zło­czyń­ców, któ­rych tam powie­szo­no, urą­gał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesja­szem? Wybaw więc sie­bie i nas. Lecz dru­gi, kar­cąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, cho­ciaż tę samą karę pono­sisz? My prze­cież spra­wie­dli­wie, odbie­ra­my bowiem słusz­ną karę za nasze uczyn­ki, ale On nic złe­go nie uczy­nił. I dodał: Jezu, wspo­mnij na mnie, gdy przyj­dziesz do swe­go kró­le­stwa. Jezus mu odpo­wie­dział: Zapraw­dę powia­dam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.
Roz­wa­ża­nie
Czy może być więk­sza klę­ska, niż krzyż: zlek­ce­wa­żo­na dobroć, wyszy­dzo­na bez­in­te­re­sow­ność, odrzu­co­na miłość! Wyszy­dzo­ny Syn Boży. A jed­nak to naj­bar­dziej bole­sne ude­rze­nie zła nie znisz­czy­ło Miło­ści. Prze­ciw­nie, pano­wa­nie miło­ści i jej osta­tecz­ne zwy­cię­stwo obja­wi­ło się w pro­stych sło­wach obiet­ni­cy: „Zapraw­dę, powia­dam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. I czło­wiek uwie­rzył obiet­ni­cy – uwie­rzył miło­ści, zwy­cię­żył, choć była to ostat­nia chwi­la jego życia. Bo tyl­ko ten, kto uwie­rzy Miło­ści, jest w sta­nie oca­lić sie­bie. I innych tak­że.

rs