Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

SPOWIEDŹ JEST DLA OCHRZCZONYCH!

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka,
wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 13 listo­pa­da br.

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Fot. L’Osservatore Roma­no

W Cre­do, poprzez któ­re co nie­dzie­lę wyzna­je­my naszą wia­rę, stwier­dza­my: „Wyzna­ję jeden chrzest na odpusz­cze­nie grze­chów”. (…) „Wyzna­ję”. Co to ozna­cza? Ten uro­czy­sty ter­min wska­zu­je na wiel­kie zna­cze­nie tego, co stwier­dza­my, to zna­czy Chrztu. Rze­czy­wi­ście, wypo­wia­da­jąc te sło­wa potwier­dza­my naszą praw­dzi­wą toż­sa­mość jako dzie­ci Bożych. Chrzest jest w pew­nym sen­sie dowo­dem oso­bi­stym chrze­ści­ja­ni­na, metry­ką uro­dze­nia. Jest to metry­ka zro­dze­nia w Koście­le. (…) Kto z was pamię­ta w jakim dniu został ochrzczo­ny? (…) To zada­nie domo­we: [pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział: Pozdra­wiam obec­nych
tu Pola­ków. Moi dro­dzy, przyj­mu­jąc sakra­ment Chrztu, zosta­li­śmy
oczysz­cze­ni z każ­de­go grze­chu i dostą­pi­li­śmy udzia­łu w spra­wie­dli­wo­ści
wcie­lo­ne­go Syna Boże­go. Jeste­śmy zapro­sze­ni do życia
w spra­wie­dli­wo­ści i otrzy­mu­je­my łaskę Ducha Świę­te­go, aby­śmy mogli
odpo­wie­dzieć na to zapro­sze­nie. Jeśli jed­nak z powo­du naszej sła­bo­ści
utra­ci­li­by­śmy tę łaskę, mamy inne narzę­dzie oczysz­cze­nia – sakra­ment
pojed­na­nia. Przy­stę­puj­my do tego oczysz­cza­ją­ce­go źró­dła na
dro­dze nawró­ce­nia. Niech wam towa­rzy­szy Boże bło­go­sła­wień­stwo!
[/pullquote]poszukać kie­dy zosta­łem ochrzczo­ny i podzię­ko­wać Bogu, gdyż otwo­rzył mi drzwi do swe­go Kościo­ła w dniu, gdy otrzy­ma­łem Chrzest. Uczyń­my to dziś. Jed­no­cze­śnie z Chrztem zwią­za­na jest nasza wia­ra w odpusz­cze­nie grze­chów. Sakra­ment Poku­ty lub spo­wiedź jest w isto­cie jak­by „dru­gim Chrztem”, któ­ry zawsze odno­si się do pierw­sze­go, aby go umoc­nić i odno­wić. (…) Spo­wiedź jest dla ochrzczo­nych, aby utrzy­my­wać w czy­sto­ści bia­łą sza­tę naszej god­no­ści chrze­ści­jań­skiej! „Jeden chrzest”. Wyra­że­nie to przy­po­mi­na sło­wa św. Paw­ła: „Jeden jest Pan, jed­na wia­ra, jeden chrzest”. Sło­wo chrzest dosłow­nie ozna­cza „zanu­rze­nie” i rze­czy­wi­ście sakra­ment ten sta­no­wi praw­dzi­we ducho­we zanu­rze­nie w śmier­ci Chry­stu­sa, z któ­rej wskrze­sza­ni jeste­śmy wraz z Nim jako nowe stwo­rze­nia. Jest to obmy­cie odra­dza­ją­ce i oświe­ca­ją­ce. Odra­dza­ją­ce, ponie­waż doko­nu­je tego zro­dze­nia z wody i z Ducha, bez któ­re­go nikt nie może wejść do Kró­le­stwa Nie­bie­skie­go. Oświe­ca­ją­ce, gdyż przez Chrzest oso­ba ludz­ka wypeł­nio­na jest łaską Chry­stu­sa, „świa­tło­ścią praw­dzi­wą, któ­ra oświe­ca każ­de­go czło­wie­ka” i roz­pra­sza­ją­cą ciem­no­ści grze­chu. (…) „Na odpusz­cze­nie grze­chów”. W sakra­men­cie Chrztu odpusz­cza­ne są wszyst­kie grze­chy, grzech pier­wo­rod­ny i wszyst­kie grze­chy oso­bi­ste, jak rów­nież wszyst­kie kary za grzech. (…) Nie mogę się ochrzcić dwa, trzy, czy też czte­ry razy, ale mogę wie­le razy iść do spo­wie­dzi, odna­wia­jąc łaskę chrzciel­ną. To tak jak­bym doko­ny­wał ponow­ne­go Chrztu. Pan Jezus jest tak dobry, że nigdy nie prze­sta­je nam prze­ba­czać i udzie­la nam Swe­go prze­ba­cze­nia. Zapa­mię­taj­cie to dobrze: Chrzest otwie­ra nam drzwi do Kościo­ła. Poszu­kaj­cie daty swe­go Chrztu. Ale tak­że pamię­taj­cie, że gdy bra­ma się tro­chę zamy­ka ze wzglę­du na nasze sła­bo­ści, nasze grze­chy to spo­wiedź otwie­ra ją na nowo, gdyż jest ona jak­by „dru­gim Chrztem”, w któ­rym wszyst­ko jest nam prze­ba­cza­ne i zosta­je­my oświe­ce­ni, by iść naprzód ze świa­tłem Pana. Idź­my naprzód rado­śni, ponie­waż życie powin­ni­śmy prze­ży­wać z rado­ścią Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­ra jest łaską Pana.