Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Chry­stus wzy­wa każ­de­go z nas

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, to wła­śnie Chry­stus, Jezus Chry­stus, „ten sam wczo­raj, dziś i na wie­ki”, obja­wił czło­wie­ko­wi jego god­ność! To On jest gwa­ran­tem tej god­no­ści! To patro­ni naszej Ojczy­zny, św. Woj­ciech i św. Sta­ni­sław, wsz­cze­pi­li w naszą kul­tu­rę praw­dę o Bogu i o czło­wie­ku. Tą Dobrą Nowi­ną – Ewan­ge­lią, żyli nasi przod­ko­wie przez kolej­ne stu­le­cia, aż po dzień dzi­siej­szy, nasi bra­cia i sio­stry. Powta­rza­ły ją mury kościo­łów, opactw, szpi­ta­li i uni­wer­sy­te­tów. Gło­si­ły ją folia­ły, rzeź­by, obra­zy, obwiesz­cza­ły stro­fy poezji i dzie­ła kom­po­zy­to­rów. Na Ewan­ge­lii kła­dzio­no pod­wa­li­ny ducho­wej jed­no­ści Euro­py. Od gro­bu św. Sta­ni­sła­wa powta­rzam sło­wa bł. Jana Paw­ła II: Otwórz­cie drzwi Chry­stu­so­wi! W imię posza­no­wa­nia praw czło­wie­ka, w imię wol­no­ści, rów­no­ści, bra­ter­stwa, w imię mię­dzy­ludz­kiej soli­dar­no­ści i miło­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Świę­to Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski, Kate­dra Wawel­ska, 11 XI 2013 r.