Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Roz­po­czy­na­my nowy rok litur­gicz­ny i dusz­pa­ster­ski, któ­re­go hasłem jest wyzna­nie: „Wie­rzę w Syna Boże­go”. Prze­ży­li­śmy w całym Koście­le Rok Wia­ry. Obec­nie w Pol­sce sku­pia­my się na Oso­bie Syna Boże­go, któ­ry stał się czło­wie­kiem i umarł na krzy­żu dla nasze­go zba­wie­nia. W roz­wa­ża­niach, któ­re od lat przy­go­to­wu­ję na każ­dą nie­dzie­lę, pra­gnę łączyć sło­wo Boże, prze­zna­czo­ne na daną nie­dzie­lę, z życiem mał­żeń­skim i rodzin­nym. Pomo­cą będzie naucza­nie bł. Jana Paw­ła II o sakra­men­cie mał­żeń­stwa i o rodzi­nie – Domo­wym Koście­le. Przy­go­to­wu­je­my się do kano­ni­za­cji Papie­ża-Pola­ka. Jest więc dla nas szcze­gól­nym zada­niem przy­po­mi­nać, roz­wa­żać, przy­bli­żać sobie nawza­jem i wpro­wa­dzać w życie naucza­nie Bło­go­sła­wio­ne­go nasze­go Roda­ka. Mobi­li­zu­je nas do modli­twy i apo­stol­stwa sytu­acja mał­żeństw i rodzin w Pol­sce oraz w innych kra­jach. Wiel­ka licz­ba mał­żeństw się roz­pa­da, coraz wię­cej ludzi ochrzczo­nych miesz­ka razem bez ślu­bu kościel­ne­go, dra­ma­tycz­nie spa­da dziet­ność, sumie­nia wie­rzą­cych są nisz­czo­ne przez natar­czy­we pro­pa­go­wa­nie wzo­rów, któ­re są nie do pogo­dze­nia nie tyl­ko z obja­wie­niem Bożym, naucza­niem Kościo­ła, ale i z pra­wem natu­ral­nym, któ­re prze­cież od Boga pocho­dzi. Pro­rok Iza­jasz wzy­wa w I nie­dzie­lę Adwen­tu: „Chodź­cie, wstąp­my na Górę Pana, do świą­ty­ni Boga Jaku­ba! Niech nas nauczy dróg swo­ich, byśmy kro­czy­li Jego ścież­ka­mi” (Iz 2,3). Potrzeb­ne jest ducho­we prze­bu­dze­nie, nowy zapał apo­stol­ski: „teraz nade­szła dla was godzi­na powsta­nia ze snu” (Rz 13,11). Apo­stoł Naro­dów wzy­wa: „Przy­oblecz­cie się w Pana Jezu­sa Chry­stu­sa” (Rz 13,14). Pan przy­cho­dzi i przyj­dzie na koń­cu świa­ta: „Dla­te­go i wy bądź­cie goto­wi, bo w chwi­li, któ­rej się nie domy­śla­cie, Syn Czło­wie­czy przyj­dzie” (Mt 24,44).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Posta­ram się odna­leźć doku­men­ty, prze­mó­wie­nia, homi­lie bł. Jana Paw­ła II o mał­żeń­stwie i rodzi­nie. Sam będę czy­tał i podzie­lę się tymi tre­ścia­mi z bliź­ni­mi.