Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

NIEDZIELA: Iz 2,1–5; Rz 13,11–14; Mt 24,37–44

Peter Paul Rubens, Prze­bi­cie boku Jezu­sa, ok. 1620, olej na płót­nie, Antwer­pia, Musee Roy­al de Beaux-Arts

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów:
Roz­wa­ża­nie Jak było za dni Noego, tak będzie z przyj­ściem Syna Czło­wie­cze­go. Albo­wiem jak w cza­sie przed poto­pem jedli i pili, żeni­li się i za mąż wyda­wa­li aż do dnia, kie­dy Noe wszedł do arki, i nie spo­strze­gli się, że przy­szedł potop i pochło­nął wszyst­kich, tak rów­nież będzie z przyj­ściem Syna Czło­wie­cze­go. Wte­dy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzię­ty, dru­gi zosta­wio­ny. Dwie będą mleć na żar­nach: jed­na będzie wzię­ta, dru­ga zosta­wio­na. Czu­waj­cie więc, bo nie wie­cie, w któ­rym dniu Pan wasz przyj­dzie. A to rozu­miej­cie: Gdy­by gospo­darz wie­dział, o któ­rej porze nocy zło­dziej ma przyjść, na pew­no by czu­wał i nie pozwo­lił­by wła­mać się do swe­go domu. Dla­te­go i wy bądź­cie goto­wi, bo w chwi­li, któ­rej się nie domy­śla­cie, Syn Czło­wie­czy przyj­dzie.
Roz­wa­ża­nie
Pierw­sza nie­dzie­la Adwen­tu przy­no­si wezwa­nie do czu­wa­nia. Dro­ga wia­ry, po któ­rej przy­cho­dzi nam kro­czyć każ­de­go dnia, jest w swej tre­ści fan­ta­stycz­nie boga­ta, atrak­cyj­na, peł­na nowych tre­ści i doświad­czeń. A jed­nak trwa­nie na tej dro­dze może zro­dzić znu­że­nie. To bar­dzo ludz­ka reak­cja. Męczy­my się, znie­chę­ca­my, roz­glą­da­my na pobo­cze – w kon­se­kwen­cji gubi­my nawet cel, ku któ­re­mu zmie­rza­my. Dla­te­go wezwa­nie, by znów sta­nąć na nogi i uważ­niej okre­ślić swo­ją sytu­ację jest wyjąt­ko­wo aktu­al­ne. Ten wysi­łek opła­ci się każ­de­mu.

rs